EASON เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “อีซึ่น แอนด์ โค” มีผลทันที!


บริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ EASON เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 เม.ย.63 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อบังคับของบริษัทฯ และดวงตราของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท โดยเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ เป็น บริษัท อีซึ่น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน) พร้อมชื่อภาษาอังกฤษ Eason & Co Public Company Limited

อีกทั้งเปลี่ยนตราของบริษัท ดังนี้

โดยบริษัทฯได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อบริษัท พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท และดวงตราของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทดังกล่าว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 พ.ค.63

Back to top button