EGCO ตั้งรองผู้ว่าการกฟผ.”เทพรัตน์ เทพพิทักษ์” นั่งเก้าอี้ MD มีผล 1 ก.ค.63


บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้ (17 มิ.ย.) รับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ นายกัมปนาท บำรุงกิจ พร้อมกับแต่งตั้ง นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ ให้ทำหน้าที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ และดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ทั้งนี้ กระบวนการสรรหาดำเนินการด้วยความโปร่งใสภายใต้แนวทางการสรรหาผู้บริหารสูงสุดของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท EGCO

อนึ่ง นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ จะเข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของเอ็กโก กรุ๊ป ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยจะสานต่อการดำเนินธุรกิจของเอ็กโก กรุ๊ป ตามวิสัยทัศน์ “เป็นบริษัทไทยชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจพลังงานอย่างยั่งยืน ด้วยความใส่ใจที่จะธำรงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม” มุ่งเสริมความแข็งแกร่งในธุรกิจผลิตไฟฟ้า ต่อยอดไปสู่การลงทุนในธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งยังแสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ อายุ 54 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  (2561 – ปัจจุบัน) และก่อนหน้านั้น ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (2560 – 2561) ตลอดจนมีประสบการณ์ด้านเทคนิควิศวกรรม การพัฒนาและบริหารจัดการโรงไฟฟ้ามาอย่างยาวนาน

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขา Electricity Industry Management and Technology มหาวิทยาลัยสแตรธไคลด์ (University of Strathclyde) ประเทศสกอตแลนด์ และปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งยังผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมาย

Back to top button