“บลจ.บัวหลวง” ขายหุ้น UTP ออกเหลือถือ 3.8028%

“บลจ.บัวหลวง” ขายหุ้น UTP ออกเหลือถือ 3.8028%


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่าเมื่อวันที่ 8 ก.ค.2563 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ บลจ.บัวหลวง จำหน่ายหลักทรัพย์บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ UTP จำนวน 1.2307% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลมีจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 3.8028% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

Back to top button