PRIME ฟรีโฟลตครบ 15% หลังผถห.ใหญ่ “ไพร์ม โร้ด แคปปิตอล” ตัดขาย 483 ล้านหุ้น


บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ PRIME แจ้งว่า ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย จำนวน 3,263 ราย คิดเป็นสัดส่วน 12.52% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

อย่างไรก็ตาม ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 บริษัท ไพร์ม โร้ด แคปปิตอล จำกัด (PRC) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทได้ขายหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 483,000,000 หุ้น คิดเป็น 2.84% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

ทั้งนี้ จากกรณีดังกล่าวทำให้ล่าสุด ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 บริษัทมีการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) จำนวน 3,408 รายคิดเป็นสัดส่วน 15.29% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ทำให้บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การดำรงสถานะ เรื่องคุณสมบัติการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย

อนึ่ง ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ PRIME ประกอบด้วย Prime Road Tech Inter Limited ถือหุ้น 41.97% ,บริษัท ไพรม์ โร้ด แคปปิตอล จำกัด ถือหุ้น 25.01% ,นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ถือหุ้น 10.89%, นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ ถือหุ้น 9.58% เป็นต้น

 

 

Back to top button