GUNKUL ขายโซลาร์ฟาร์มญี่ปุ่น จ่อบุ๊กกำไร 715 ลบ.ไตรมาส 3 ทันที!

GUNKUL ขายโซลาร์ฟาร์มญี่ปุ่น จ่อบุ๊กกำไร 715 ลบ.ไตรมาส 3 ทันที!


บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 6 พ.ย.62 มีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้กับบริษัทฯ ขายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Utsunomiya ประเทศญี่ปุ่น ขนาดกำลังการผลิตของโครงการฯ ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 66.78 เมกะวัตต์ และตามการติดตั้ง 69.83 เมกะวัตต์ ดำเนินการการขายเงินลงทุน 100% ของ GD Solar Utsunomiya Godo Kaisha (GD Solar) ที่ถือโดย (ก) Future Asset Management KK (FAM) (บริษัทย่อยที่ GUNKUL ถือหุ้นในสัดส่วน 100%) (ข) Gunkul International (Mauritius) (GIM) (บริษัทย่อยที่ GUNKUL ถือหุ้นในสัดส่วน 100%) ด้วยมูลค่าการขายโครงการฯ จำนวน 5,964,930,000 เยน หรือคิดเป็น 1,679,921,130.69 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงโครงการดังกล่าว เห็นว่าโครงการดังกล่าวจะต้องใช้เวลาในการพัฒนาโครงการเกือบ 3 ปี ถึงจะจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ ประกอบกับมีผู้เสนอเข้าลงทุนและให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่บริษัทฯ จะต้องพัฒนาโครงการ และอาจมีความเสี่ยงจากความล่าช้าในขั้นตอนการพัฒนาโครงการ ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติจำหน่ายโครงการดังกล่าว

โดย บริษัทจะบันทึกกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนมูลค่าประมาณ 715 ล้านบาทสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.63 ขณะที่บริษัทมีสภาพคล่องและความสามารถในการก่อหนี้เพื่อใช้สำหรับการหมุนเวียนและการลงทุนใหม่ และส่งผลให้บริษัทฯ มีความสามารถในการจัดหาโครงการใหม่ด้านพลังงานทดแทนและอื่นๆ เพื่อสร้างอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น

Back to top button