RATCH คว้างานเดินเครื่อง-ซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าหงสาของ “กฟผ.”  มูลค่า 168.11 ลบ.


บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) ให้ทราบเกี่ยวกับการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่าง บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด (ราช-ลาว) บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นทั้งจำนวน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งถือหุ้นบริษัทฯในสัดส่วนร้อยละ 45

โดย กฟผ.ได้ทำสัญญาว่าจ้างบริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด เพื่อไปปฏิบัติงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสาใน สปป.ลาว ตามสัญญาเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา โดยมีมูลค่าสัญญาเป็นเงินจำนวน 168.11 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รวมระยะเวลา 36 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2563 เป็นต้นไป

Back to top button