โพลชี้ ปี 63 คนไทยเผชิญความเสี่ยงด้านค่าครองชีพ-หนี้สิน สูงสุด!

กรุงเทพโพล สำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่องภาวะความเสี่ยงที่คนไทยต้องเผชิญในรอบปี 63 พบความเสี่ยงด้านค่าครองชีพ-หนี้สิน มาสูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง!


ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “สรุปภาวะความเสี่ยงที่คนไทยต้องเผชิญในรอบปี 2563” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,161 คน พบว่า ความเสี่ยงที่คนไทยต้องเผชิญในการดำเนินชีวิตประจำวันในปัจจุบันพบว่า ในภาพรวมมีความเสี่ยงเฉลี่ย 4.87 คะแนนจากเต็ม 10 คะแนน

ด้านที่คนไทยมีความเสี่ยงมากที่สุดคือ

– ด้านค่าครองชีพและหนี้สิน ได้ค่าเฉลี่ย 5.85 คะแนน

– ด้านภัยธรรมชาติและโรคระบาดร้ายแรง ได้ค่าเฉลี่ย 5.79 คะแนน

– ด้านการเมือง ได้ค่าเฉลี่ย 5.78 คะแนน

– ด้านการจราจรและการเดินทาง ได้ค่าเฉลี่ย 5.43 คะแนน

– ด้านสุขภาพร่างกาย ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.23 คะแนน

ส่วนด้านที่คนไทยมีความเสี่ยงน้อยที่สุดคือ

– ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.34 คะแนน

– ด้านชีวิตและทรัพย์สิน ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 คะแนน

– ด้านสุขภาพจิตใจ ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 คะแนน

สำหรับเรื่องที่อยากให้แก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน เพื่อลดความเสี่ยงพบว่า อันดับแรกอยากให้แก้ปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้น สินค้าราคาแพงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 61.8

รองลงมาร้อยละ 55.2 อยากให้แก้ปัญหาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การท่องเที่ยวของไทย

และร้อยละ 53.0 อยากให้แก้ปัญหาการชุมนุมทางการเมืองและความแตกแยกของคนไทยด้วยกัน

Back to top button