JR เคาะราคาไอพีโอ 5.50 บ. เล็งเทรด SET ปลายพ.ย.นี้

"เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้" หรือ JR เคาะราคาไอพีโอ 5.50 บ. เล็งเทรด SET ปลายพ.ย.นี้


บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ JR ระบุว่า บริษัทกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 200 ล้านหุ้น ที่หุ้นละ 5.50 บาท โดยจะเปิดให้จองซื้อในวันที่ 20 และ 23-24 พ.ย. และคาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในช่วงปลายเดือน พ.ย.นี้

โดย JR จะเสนอขายหุ้น IPO แบ่งเป็น 184 ล้านหุ้นเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบันราว 45% และประชาชนทั่วไป ขณะที่อีก 16 ล้านหุ้นจะเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท

ทั้งนี้บริษัทชี้แจงที่ว่าราคาเสนอขายหุ้น IPO ที่ราคา 5.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E) เท่ากับ 36.81 เท่า เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิที่ 0.15 บาทต่อหุ้น โดยคำนวณจากกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.62 ถึงวันที่ 30 ก.ย.63 ซึ่งมีกำไรสุทธิเท่ากับ 83.68 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ ก่อนการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ซึ่งเท่ากับ 560 ล้านหุ้น และคิดเป็น P/E เท่ากับ 50 เท่า เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ ที่ 0.11 บาทต่อหุ้น หากพิจารณาจากกำไรสุทธิต่อหุ้นที่คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 760 ล้านหุ้น

อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิ (P/E) ดังกล่าว คำนวณจากผลการดำเนินงานในอดีต 4 ไตรมาสย้อนหลัง ซึ่งไม่สะท้อนถึงผลการดำเนินงานหรือความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ ในอนาคต

สำหรับสัดส่วนหุ้นของผู้มีส่วนร่วมในการบริหารที่ไม่ติด Silent Period จำนวน 12,829,216 หุ้น คิดเป็น 1.69% ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้

 

Back to top button