PACE เผยศาลฯ ไฟเขียว “เพซ คันทรี่ คลับ” ฟื้นฟูกิจการ

PACE เผยศาลฯ ไฟเขียว “เพซ คันทรี่ คลับ” ฟื้นฟูกิจการ


บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PACE ระบุว่า ตามที่บริษัท เพซ คันทรี่ คลับ จำกัด (PCC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ100 ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการและศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของ PCC เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ที่ผ่านมานั้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งว่า ในวันนี้ 25 พฤศจิกายน 2563 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้ PCC ดำเนินการฟื้นฟูกิจการและแต่งตั้ง PCC เป็นผู้ทำแผนตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/10 วรรคหนึ่ง และ 90/17 วรรคสองปัจจุบันอยู่ระหว่างการรอประกาศคำพิพากษาให้ฟื้นฟูกิจการของ PCC ในราชกิจจานุเบกษาตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด จากนั้นจะมีการดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ เกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการและจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป

Back to top button