“กทท.” ประกาศยกระดับมาตรการคุมเข้ม “ท่าเรือกรุงเทพ-แหลมฉบัง” สกัดโควิดระลอกใหม่

“กทท.” ประกาศยกระดับมาตรการคุมเข้ม “ท่าเรือกรุงเทพ-แหลมฉบัง” สกัดโควิดระลอกใหม่


เรือโทกมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยว่า กทท. ได้เพิ่มความเข้มข้นของมาตรการรับมือกับการแพร่ระบาดระลอกใหม่ที่จังหวัดสมุทรสาคร สำหรับพนักงาน ลูกจ้างที่มาปฏิบัติงานผู้ใช้บริการและประชาชนทั่วไป ที่มาติดต่องานกับ กทท. โดยขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่ กทท.  ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดทั้งที่อาคารสำนักงานใหญ่ของ กทท. รวมถึงพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) และท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) โดยขั้นตอนในการปฏิบัติเบื้องต้นสำหรับผู้ผ่านเข้า-ออก ดังนี้

1.กำหนดการเข้า-ออก อาคารเพียงช่องทางเดียว และไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยเข้ามาติดต่อทำธุรกรรมกับ กทท.

2.วัดอุณหภูมิร่างกายทุกคนด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน (Thermo Scan) ก่อนผ่านเข้าอาคาร

3.ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ให้ทั่วทั้งสองข้าง จนถึงบริเวณข้อมือ

4.หลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนตามข้อ 2 และข้อ 3 แล้ว เจ้าหน้าที่จะติด Sticker เพื่อแสดงว่า ผ่านการตรวจคัดกรองแล้ว โดยต้องติด Sticker ตลอดเวลา

5.ผู้ที่มี Sticker ติดแล้ว เมื่อออกจากอาคารและเข้าอาคารใหม่ อนุญาตให้ล้างเฉพาะมือได้ ตามข้อ 3 ทุกครั้ง

6.ผู้ที่มีอุณหภูมิเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะไม่อนุญาตให้เข้าอาคารฯ โดยเจ้าหน้าที่จะให้คำแนะนำตามขั้นตอนต่อไป

7.กำหนดให้ใช้ลิฟต์โดยสารเที่ยวละไม่เกิน 6 คน

สำหรับแนวทางปฏิบัติกรณีพนักงานและลูกจ้าง ที่พำนักอาศัยอยู่จังหวัดสมุทรสาครให้ปฏิบัติงานที่บ้าน Work from home เป็นเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564

โดยให้ผู้บังคับบัญชาในสายงานพิจารณามอบหมายงานและกำหนดรูปแบบการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการทำงานเป็นสำคัญ

นอกจากนี้ กทท. จะทำความสะอาดอาคารและสถานที่ต่างๆ ของ กทท. รวมทั้งรถรับ – ส่ง พนักงาน กทท. ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกวันและกำชับพนักงานขับรถและพนักงานที่ใช้บริการรถโดยสารของ กทท.  สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และปรับเส้นทางเดินรถ สายธนบุรีปากท่อ ให้บริการถึงวงแหวนกาญจนา (โลตัสพระราม 2) สายสามพราน โดยไม่จอดรถรับ-ส่ง พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งการปิดให้บริการฟิตเนสและ ทันตกรรม เป็นการชั่วคราว ในส่วนการฝึกอบรมยังสามารถดำเนินการได้แต่ต้องดำเนินการตามมาตรฐานที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กำหนด

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือให้พนักงาน กทท. ลูกจ้าง ผู้ใช้บริการและผู้ที่มาติดต่องานกับ กทท. ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ข้างต้น เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระจายเป็นวงกว้าง และให้เกิดความปลอดภัยแก่สุขอนามัยของตนเองและครอบครัว

Back to top button