บอร์ด MTC ไฟเขียวเพิ่มทุน “เมืองไทย ลิสซิ่ง” ดันทุนจดทะเบียนแตะ 1 พันลบ.


บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 ก.พ.2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทจากเดิม 500 ล้านบาท  เป็น 1,000 ล้านบาท

โดยจะมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 500 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 5 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยแหล่งที่มาของเงินทุนที่ใช้มาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการของบริษัท

นอกจากนี้ได้อนุมัติให้ย้ายที่ทำการสำนักงานใหญ่ จากเลขที่ 32/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 ไปยังที่ทำการสำนักงานใหญ่(แห่งใหม่)โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท เมืองไทย แคปปิ ตอล จำกัด (มหาชน) 332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบำงพลัด เขตบำงพลัด กรุงเทพมหำนคร 10700 โทร. 02- 4838888 โดยมีผลตั้้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป พร้อมกันนี้บริษัทฯได้แนบแผนที่สำนักงานใหญ่ แห่งใหม่ มาพร้อมกับหนังสือฉบับนี ้แล้ว

Back to top button