KOOL วิ่งแรง 16% รับข่าวเบนเข็มธุรกิจ “ลิสซิ่ง” กระจายเสี่ยง – หนุนผลงานโต


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราคาหุ้น บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ KOOL ณ เวลา 11.26 น. อยู่ที่ระดับ 1.03 บาท บวก 0.14 บาท หรือ 15.73% สูงสุดที่ระดับ 1.09 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 0.90 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 56.92 ล้านบาท

โดยปัจจัยที่คาดว่าส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้น  เนื่องจากกรณีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer – EBT) ของบริษัท สาทรสินทรัพย์ จำกัด (SS) รวมทั้งการลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะรับโอนมาซึ่งสินทรัพย์ และหนี้สินทั้งหมดของ SS รวมถึงสิทธิหน้าที่ ภาระผูกพัน ความรับผิดชอบที่ SS มี หรือพึงมี ณ วันโอนกิจการ โดยจะชำระค่าตอบแทนเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 59,400,000 บาท ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ SS

ทั้งนี้ภายหลังการโอนกิจการ SS จะดำเนินการเลิกบริษัท และชำระบัญชีเพื่อคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SS โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SS ตามส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ทำสัญญาโอนกิจการ

และซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ อุดรธานี จากัด (CLU) จากผู้ถือหุ้นทุกรายของ CLU จำนวน 40,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ CLU ราคาซื้อขายรวม 92,250,000 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณหุ้นละ 2,306.25 บาท

โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ผู้ขาย และจะชำระเป็นเงินสดบางส่วนหากหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการชำระค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดของ SS ไม่เพียงพอต่อการจัดสรร หรือการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทำให้กลุ่มผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนถือหุ้นรวมกันถึงระดับร้อยละ 25 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติลดทุนจดทะเบียนจำนวน 24 ล้านบาทเป็นทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 96 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จากนั้นเพิ่มทุนจดทะเบียน 119.75 ล้านบาท เป็น 239.75 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ 479 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

บริษัทจะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวน 240 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.45 บาท ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดย กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) วัน 29 เมษายน 2564

พร้อมกันนั้น จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ 239 ล้านหุ้น เสนอขายให้แก่ SS เพื่อเป็นค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมด มูลค่า 59,400,000 บาท และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ CLU เพื่อเป็นการชำระค่าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ CLU มูลค่า 92,250,000 บาท

ทั้งนี้ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 13:30 น.

สำหรับบริษัท สาทรสินทรัพย์ จำกัด ถือหุ้นบริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จากัด (CLH) 99.99% และไม่มีหนี้สิน บริษัทประกอบธุรกิจการเงินและอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้บริษัทย่อย 2 บริษัท และบริษัทร่วมค้า 2 บริษัท

บริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ อุดรธานี จำกัด ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่จังหวัดอุดรธานี ในนามโครงการสิทธารมย์ พาร์คไลฟ์ ปัจจุบันคงเหลือบ้านเพื่อขายจำนวน 3 หลัง มีบ้านที่ลูกค้าเช่าซื้อกับบริษัท 8 หลัง และมีการให้เช่าที่ดินเพื่อประกอบการร้านสะดวกซื้อ บริษัทอยู่ระหว่างพัฒนาที่ดินแปลงหนึ่ง พื้นที่ 3 3 87 ไร่ ตั้งอยู่บนถนนรอบเมือง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยจะก่อสร้างอาคารเพื่อให้เช่าเพื่อจำหน่ายสินค้าและอาหาร

สำหรับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนั้น  เนื่องด้วยธุรกิจจำหน่ายพัดลมไอน้ำ พัดลมไอเย็น ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ มีการแข่งขันที่รุนแรงทำให้ อัตรากำไรลดต่ำลง บริษัทฯ จึงประสงค์ที่จะลงทุนในธุรกิจอื่นที่มีอัตรากำไรสูง มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีในอนาคต เข้าเสริม เพื่อเพิ่มผลกำไรของบริษัทฯ ให้ดีขึ้น ซึ่งธุรกิจของกลุ่มบริษัทแคปปิตอล ลิ้งค์ มีอัตรากำไรและแนวโน้มที่ดี สามารถเติบโตได้หากมีเงินทุนที่เพียงพอ ซึ่งภายหลังจากการทำรายการ บริษัทฯ จะจัดหาเงินทุนเข้ามาให้ เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจใหม่

โดยจะมุ่งเน้นการขยายธุรกิจในส่วนของการให้สินเชื่อเป็นหลัก อย่างไรก็ตามรายได้หลักของกลุ่มบริษัทฯ ภายหลังจากการเข้าทำรายการยังคงมาจากธุรกิจปัจจุบันที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ ซึ่งบริษัทฯ ยังคงเดินหน้าออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพ อากาศ ซึ่งบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยความร่วมมือกับกลุ่มบริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์

เช่น โครงการพัฒนาระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคาร ซึ่งจะสามารถทำให้ (1) ไม่มี ฝุ่นขนาดเล็กที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย (PM2.5) ภายในอาคาร (2) ลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ และเพิ่ม ปริมาณออกซิเจนภายในอาคาร (3) กรองเชื้อโรคในอากาศ (4) ลดปริมาณสารระเหยอินทรีย์ (VOC-Volatile Organic Carbon) เป็นต้น

ระบบนี้จะช่วยสร้างเพิ่มมูลค่าเพิ่มและสร้างความแตกต่างให้แก่อาคารสิ่งปลูกสร้าง โดยเฉพาะอาคารพักอาศัย ซึ่งกลุ่มบริษัทแคปปิตอล ลิ้งค์ มีอสังหาริมทรัพย์ที่พร้อมพัฒนาจำนวนมาก และมีบริษัทที่เกี่ยวข้องประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยเพื่อขายอีก ทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ฯ มีตลาดรองรับที่แน่นอน

Back to top button