BEM เปิดรับแลกบัตร MRT รายเดือนหมดอายุ 18 เม.ย.-30 มิ.ย.64 เป็นคูปอง หวังเยียวยา “โควิด”


การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ซึ่งขอความร่วมมือให้ภาครัฐและเอกชนพิจารณาและดำเนินรูปแบบการปฏิบัติงานของบุคลากรในความรับผิดชอบ โดยอาจปฏิบัติงานในที่พักอาศัย (Work From Home), การสลับวัน หรือการเหลื่อมเวลาเข้าปฏิบัติงานเพื่อลดจำนวนผู้เข้าปฏิบัติงานและปริมาณการเดินทาง เพื่อลดโอกาสเสี่ยงจากการติดเชื้อฯ และตามประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรณีบัตรโดยสารรายเดือน ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าที่ซื้อเที่ยวโดยสารแล้วไม่ได้เดินทางทำให้เที่ยวเดินทางหมดอายุนั้น

ทั้งนี้ รฟม. และ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM จึงได้ออกมาตรการเพื่อดูแลช่วยเหลือผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง ที่มีเที่ยวโดยสาร (Trip Pass) หมดอายุ จากผลกระทบโควิด-19 ระลอกใหม่ ผู้โดยสารที่มีเที่ยวโดยสาร ในบัตร MRT และ MRT Plus ประเภท 30 วัน ที่หมดอายุตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 31 พฤษภาคม 2564 และเที่ยวโดยสารประเภท 60 วัน ที่หมดอายุตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน-30 มิถุนายน 2564 สามารถขอเปลี่ยนเที่ยวโดยสารที่หมดอายุเป็นคูปองเดินทางตามจำนวนเที่ยวโดยสารที่คงเหลือ

โดยนำบัตรโดยสารไปติดต่อขอรับคูปอง ตามประเภทของเที่ยวโดยสารที่หมดอายุ ได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงทุกสถานี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งคูปองการเดินทางดังกล่าวจะมีอายุการใช้งาน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับคูปอง ทั้งนี้ ผู้โดยสารต้องขอรับสิทธิ์เที่ยวโดยสารที่หมดอายุก่อนเติมเที่ยวโดยสารใหม่ และไม่สามารถซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน หรือคืนได้ทุกกรณี โดยมีเงื่อนไขการใช้เดินทางเป็นไปตามที่ รฟม. และ BEM กำหนดฯ

ทั้งนี้ รฟม. และ BEM จะยังคงดำเนินมาตรการป้องการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในระบบรถไฟฟ้า MRT อย่างเข้มงวด เพื่อให้ผู้โดยสารเดินทางได้อย่างมั่นใจในความปลอดภัย และขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ด้วยดีเสมอมา

Back to top button