AAV เลื่อนประชุมวิสามัญผถห.จาก 4 มิ.ย.64 เพื่อแก้ไขแผนปรับโครงสร้างกิจการ


บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น  จำกัด (มหาชน) หรือ AAV เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. เพื่อพิจารณาและอนุมัติแผนปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทฯ และวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำหนดวัน Record Date เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นั้น

บริษัทฯ ได้รับข้อสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างกิจการจากหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ จำเป็นต้องใช้เวลาในการปรับปรุงแก้ไขแผนการปรับโครงสร้างกิจการ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมด้วยเหตุนี้คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้เลื่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564ในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ออกไปก่อน ซึ่งจะส่งผลเป็นการยกเลิกวัน Record Date ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564ไปในตัวด้วย

ทั้งนี้บริษัทฯ จะกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งวัน Record Date เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นใหม่ และแจ้งให้ทราบต่อไป

Back to top button