บอร์ด IP เคาะเพิ่มทุน 38 ล้านหุ้น เล็งขาย RO-PP จ่อชงผถห.ไฟเขียว 14 ก.ค.นี้

บอร์ด IP เคาะเพิ่มทุน 38 ล้านหุ้น เล็งขาย RO-PP จ่อชงผถห.ไฟเขียว 14 ก.ค.นี้


บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) หรือ IP เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 9,613,320 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 30 หุ้นสามัญเดิม 1 ต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 20 บาท

โดยกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายสามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิ IP-W1 (Record Date) ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 และกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ในวันทำการบริษัท

อีกทั้งมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (IP ครั้งที่-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นจำนวนไม่เกิน 19,226,640 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า

สำหรับอัตราส่วนการจัดสรร 1 หุ้นสามัญใหม่ ต่อ 2 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ IP-W1 อายุ 2 ปี อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ IP-W1 มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 25 บาท ต่อหุ้น โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิIP-W1 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ทุก ๆวันทำการสุดท้ายของบริษัททุก ๆ ไตรมาส ตลอดอายุของใบสำคัญแสดง สิทธิ (วันใช้สิทธิ) และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)

ดังนั้น หากวันใช้สิทธิหรือวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้าวันใช้สิทธิดังกล่าว ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ได้ใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันใช้สิทธิครั้งต่อไปตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิแต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใด ๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป

อย่างไรก็ดี การกำหนดสิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนและขึ้นอยู่กับการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เป็นจำนวนไม่เกิน 38,839,959 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 3.47 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) หรือ

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 28,839,959 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นไม่เกิน 10% ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจeกัด (Private Placement ) ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ บริษัทและ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

สำหรับวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม นั้น ในส่วนของเงินทุนที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) มีดังนี้

1) เพื่อเป็นฐานเงินทุนให้กับ บริษัทโมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด เพิ่มเติมในการลงทุนก่อสร้างและขยายเครื่องมือ เครื่องจักร โรงงานเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจให้ครบวงจรตลอดจนให้ครอบคลุมการขยายการดำเนินธุรกิจในการรับจ้างการผลิตยา และผลิตยาเพื่อขาย

2) เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการซื้อทรัพย์สิน โรงงาน วัตถุดิบ สินค้าคงเหลือตลอดจนระบบปฎิบัติการของโรงงานผลิตยาของบริษัท เทวา ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด

3) เพื่อใช้เป็นเงินทุนและเงินทุนหมุนเวียนสำหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น กัญชงและกัญชา เป็นต้น

4) เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการเข้าซื้อกิจการเพื่อขยายช่องทางการจำหน่าย เพื่อทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น

5) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

6) เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมของบริษัท

ขณะที่เงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ นั้น

1) เป็นแหล่งเงินทุนในการเข้าซื้อกิจการใหม่ที่เกี่ยวเนื่องและต่อยอดให้กับธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้ยอดขายและกำไร เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวกับปศุสัตว์ ธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ เป็นต้น

2) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

3) เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมของบริษัท

ส่วนเงินทุนที่จะได้รับจากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป นั้น

1) เพื่อเตรียมความพร้อมของบริษัทส ำหรับการลงทุนหรือขยายธุรกิจให้ทันต่อความต้องการและ สภาวะการณ์

2) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียนที่อาจเพิ่มขึ้นจากการขยายธุรกิจ

3) เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมของบริษัท

Back to top button