บอร์ด ITD ไฟเขียวตั้ง “ไผท ชาครบัณฑิต” นั่งประธานกรรมการ-ขายหุ้น SFO รับเงิน 7.5 ลบ.

บอร์ด ITD ไฟเขียวตั้ง “ไผท ชาครบัณฑิต” นั่งประธานกรรมการ-ขายหุ้น SFO รับเงิน 7.5 ลบ. คาดแล้วเสร็จภายใน 30 มิ.ย.64


บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/6/2564ในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายไผท ชาครบัณฑิต รองประธานกรรมการ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ โดยให้มีผล ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป และมีมติอนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ มีชำนะ กรรมการอิสระในการร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ

นอกจากนี้มีมติอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทฯถืออยู่ใน บริษัท สยาม ไฟเบอร์ อ๊อพติคส์ จำกัด (“SFO”) ซึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวข้องของบริษัทฯ จำนวน 2,400,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในราคาหุ้นละ 3.125 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,500,000 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) ให้กับ บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) (“CTW”) คาดจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

Back to top button