ฉลุย! “ศาลล้มละลายกลาง” ไฟเขียวแผนฟื้นฟูฯ THAI พร้อมตั้ง 5 ผู้บริหารแผน

ฉลุย! “ศาลล้มละลายกลาง” ไฟเขียวแผนฟื้นฟูฯ THAI พร้อมตั้ง 5 ผู้บริหารแผน ได้แก่ นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์,นายพรชัย ฐีระเวช, นายศิริ จิระพงษ์พันธ์, นายไกรสร บารมีอวยชัย และนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร


นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI เปิดเผยว่า วันนี้(14 มิ.ย.2564) ศาลล้มละลายกลางเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการของบมจ.การบินไทย (THAI) พร้อมตั้งผู้บริหารแผน 5 คน คือ นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์, นายพรชัย ฐีระเวช, นายศิริ จิระพงษ์พันธ์, นายไกรสร บารมีอวยชัย และนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ทั้งนี้เป็นไปตามแผนฟื้นฟูกิจการที่บริษัทยื่นเสนอต่อศาลฯ

คดีนี้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รายงานว่าเมื่อวันที่ 19 พ.ค.64 ที่ประชุมเจ้าหนี้มีมติพิเศษยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการและแผนที่มีการแก้ไข ศาลกำหนดนัดพิจารณาแผนแล้ว มีเจ้าหนี้ยื่นคำคัดค้านประกอบด้วย เจ้าหนี้รายที่ 11627 รายที่ 10320 และรายที่ 13041 ยื่นคำคัดค้านว่าแผนฟื้นฟูกิจการไม่ชอบด้วกฎหมาย

ศาลพิจารณาแผน คำคัดค้าน รายงานผลประชุมเจ้าหนี้ รวมถึงคำชี้แจงของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และผู้ทำแผนแล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ดำเนินการจัดประชุมเจ้าหนี้โดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งที่ประชุมเจ้าหนี้มีมติพิเศษยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการโดยถูกต้องตามมาตรา 09/42

โดยแผนฟื้นฟูกิจการมีรายการครบถ้วนตามมาตรา 90/42 ทั้งลำดับและข้อเสนอการชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการได้กำหนดวิธีการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ที่มีลักษณะเหมือนกันอย่างเท่าเทียมตามกฎหมาย แม้การชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้บางกลุ่มจะแตกต่างกันอยู่บ้าง แต่ก็สืบเนื่องจากเจ้าหนี้แต่ละกลุ่มมีลักษณะสิทธิเรียกร้องที่ต่างกัน และข้อกำหนดการชำระหนี้ดังกล่าวเป็นไปตามความจำเป็นในการประกอบธุรกิจของ ลูกหนี้ ซึ่งไม่ขัดต่อมาตรา 90/42 ตรี

ลำดับและข้อเสนอการชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการเป็นไปตามลำดับที่กฎหมายบัญญัติไว้ ว่าด้วยการแบ่งทรัพย์สินในคดีล้มละลายตามมาตรา 90/58(3) หากลูกหนี้สามารถดำเนินธุรกิจตามแผน ลูกหนี้ย่อมมีรายได้จากการดำเนินกิจการสามารถชำระหนี้ได้แผนฟื้นฟูกิจการจึงแสดงให้เห็นโอกาสและแนวโน้มที่จะสำเร็จ ประกอบกับเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบหนี้ที่อาจขอรับชำระได้ในการฟื้นฟูกิจการแล้ว เจ้าหนี้จะได้รับชำระหนี้ไม่น้อยกว่ากรณีที่ศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย ตามหลักการในมาตรา 90/58(2)

นอกจากนั้น เมื่อที่ประชุมเจ้าหนี้ได้ลงมติยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการ แสดงว่าบรรดาเจ้าหนี้ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ความสามารถ และความน่าเชื่อถือของผู้บริหารแผนแล้วว่ามีความเหมาะสม และการทำแผนเป็นไปโดยสุจริตไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย ศาลจึงมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการและแผนที่มีการแก้ไขตามมติของที่ประชุมเจ้าหนี้

Back to top button