บอร์ด DTC ไฟเขียวชื่อย่อใหม่ “DUSIT”

DTC แจ้งเปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์ใหม่เป็น “DUSIT”


บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) หรือ DTC เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัทจาก “DTC” เป็น “DUSIT” โดยให้มีผลวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทแต่อย่างใด

Back to top button