ILINK รับเงิน 205 ลบ. เสริมสภาพคล่อง! หลังขายหุ้น ITEL ดึงกองทุนเอ็มเอฟซีถือ 4.85%

ILINK รับเงิน 205 ลบ. เสริมสภาพคล่อง! หลังขายหุ้น ITEL ดึงกองทุนเอ็มเอฟซีถือ 4.85% เพื่อเปิดทางนักลงทุนสถาบันข้าลงทุน


บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ILINK เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 7 ก.ค.2564 มีมติอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญของ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จำนวน 50 ล้านหุ้น หุ้น หรือคิดเป็น 4.85% ของทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว ในราคาหุ้นละ 4.10 บาท ให้กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน) หรือ MFC รวมเป็นมูลค่า 205 ล้านบาท

โดยบริษัทมีแผนนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหุ้นสามัญของ ITEL เพื่อเป็นการเปิดช่องทางให้นักลงทุนกลุ่มสถาบันการเงินได้เข้ามาร่วมลงทุนกับบริษัทย่อย และเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับบริษัทฯ

มั้งนี้บริษัทจะทำสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของ ITEL ที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้กับ MFC ซึ่งภายหลังการจำหน่ายหุ้นสามัญของ ITEL ในครั้งนี้ จะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของ ILINK ใน ITEL ลดลงจาก 60.31% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็น 55.46% ทั้งนี้คาดว่าจะทํารายการแล้วเสร็จภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

Back to top button