“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์” ขึ้นแท่นถือหุ้น UPA เบอร์ 2 เสียบแทน “เสี่ยยักษ์”

UPA แจ้งปรับโครงสส้างผู้ถือหุ้น! "ศูนย์ฝากหลักทรัพย์" ขึ้นแท่นอันดับ 2 ถือหุ้นสัดส่วน 12.04% เสียบแทน "เสี่ยยักษ์" หลังทิ้งหุ้นเหลือถือ 0.99%


บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด(มหาชน) หรือ UPA ขอชี้แจงแบบ 246-2 ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 1 กรกฎาคม 2564 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับรายงานการจำหน่าย และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทฯ ส่งผลให้โครงสร้างการถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯเปลี่ยนแปลงไป ดังนี้

ทั้งนี้ ผลการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังกล่าวข้างต้น ไม่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการบริหารงาน โครงสร้างการจัดการ และอำนาจการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างใด และหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

Back to top button