บอร์ด BANPU ปรับแผนเพิ่มทุน! ยกเลิก “BANPU-W6” จัดสรร “RO-วอร์แรนต์ 4-5″ คงเดิม

บอร์ด BANPU ปรับแผนเพิ่มทุน! ยกเลิกออก “BANPU-W6” คงเดิมจัดสรรเพิ่มทุน 5.07 พันล้านหุ้น “ขาย RO ใหม่ 3:1 ราคา 5 บ.-ออกวอร์แรนต์ 4-5"


บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 เรื่องการปรับแผนการเพิ่มทุน จากเดิมที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 30 มิ.ย.2564 ที่ผ่านมา

โดยล่าสุดที่ประชุมเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 มีการปรับแผนเพิ่มทุนโดยมีรายละเอียดดังนี้ บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 5,074,581,513 บาท จากเดิม 5,074,581,515 บาท เป็นจํานวน 10,149,163,028 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวน 5,074,581,513 หุ้น โดยแบ่งเป็นเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ (วอร์แรนต์)

สำหรับการจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นจำนวน 1,691,527,171 หุ้น ในอัตราส่วน 3 : 1 (หุ้นเดิม:หุ้นใหม่) ราคาจองซื้อ 5.00 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นในวันที่ 6 ก.ย. 2564 ถึงวันที่ 17 ก.ย. 2564 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date) ในวันที่ 17 ส.ค. 2564 และวันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR) ในวันที่ 16 ส.ค. 2564

พร้อมทั้งจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิแปลงสภาพจำนวน 3,383,054,342 หุ้น โดยแบ่งเป็นจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 1,691,527,171 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4 ที่บริษัทจะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม  โดยมีอัตราการใช้สิทธิ 1 : 1 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) ราคาการใช้สิทธิ 5.0 บาทต่อหุ้น อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ  1 ปี

อีกทั้งจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 1,691,527,171 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ BANPU-W5 ที่บริษัทจะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีอัตราการใช้สิทธิ 1 : 1 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) ราคาการใช้สิทธิ 7.50 บาทต่อหุ้น อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ  2 ปี

ขณะที่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2564 เรื่องการปรับแผนการเพิ่มทุน ได้มีมติยกเลิกการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ BANPU-W6”) จํานวนไม่เกิน 1,268,645,379 หน่วย ซึ่งจะออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกและ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

ทั้งนี้ยังคงกําหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 และกําหนด รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 (Record Date) ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ดังเดิม

อนึ่งก่อนหน้านี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 30 มิ.ย.2564 ได้อนุมัติแผนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 5,074.58 ล้านหุ้น เป็น 10,149.16 หมื่นล้านหุ้น โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 5,074.58 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ (วอร์แรนต์) ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จํานวนรวมไม่เกิน 3,805.93 ล้านหน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น คาดว่าจะได้เงินทุนรวมประมาณ 31,716 ล้านบาท จะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนตามแผน

ทั้งนี้ การออกและจัดสรรวอร์แรนต์ทั้ง 3 ชุด จะจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (BANPU-W4) จํานวนไม่เกิน 1,268.64 ล้านหน่วย จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 1 หุ้นเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4 โดยไม่คิดมูลค่า จะมีอายุ 1 ปีนับแต่วันที่ออก และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นเท่ากับ 5 บาทต่อหุ้น

ขณะที่ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 5 (BANPU-W5) จำนวนไม่เกิน 1,268.64 ล้านหน่วย จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 1 หุ้นเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ BANPU-W5 โดยไม่คิดมูลค่า จะมีอายุ 2 ปีนับแต่วันที่ออก และราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นเท่ากับ 7.5 บาทต่อหุ้น

และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 6 (BANPU-W6) จำนวนไม่เกิน 1,268.64 ล้านหน่วย จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 1 หุ้นเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ BANPU-W6 โดยไม่คิดมูลค่า จะมีอายุ 3 ปีนับแต่วันที่ออก และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นเท่ากับ 7.50 บาทต่อหุ้น ดังนั้นตามแผนบริษัทจะได้รับเงินตั้งแต่ปี 2564-2567 ประมาณ 8,000 ล้านบาทต่อปี

Back to top button