“คมนาคม” เตรียมพร้อมเปิดประเทศ รับนทท.ต่างชาติ Phuket Sandbox-Samui Plus Model

“คมนาคม” ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดประเทศ รับนทท.ต่างชาติ Phuket Sandbox-Samui Plus Model สร้างความปลอดภัย-คุมโควิด-19


นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคมได้ประชุมกำกับ ติดตาม แก้ไขปัญหาอุปสรรค ให้มีความพร้อมในการเปิดประเทศเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตามนโยบายรัฐบาล โดยได้ติดตามผลการดำเนินงานด้านคมนาคมเพื่อรองรับการเปิดประเทศ รับนักท่องเที่ยวต่างชาติตามแนวทาง Phuket Sandbox  เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564  ที่ผ่านมา และการเตรียมความพร้อมด้านคมนาคมตามแนวทาง Samui Plus Model และพื้นที่อื่น ๆ อาทิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  และกระบี่ ซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ ผ่านการท่องเที่ยวตามมาตรฐานทางด้านสาธารณสุขที่เข้มงวดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินการ ตามแนวทาง Phuket Sandbox ตั้งแต่ วันที่ 1 – 20 กรกฎาคม 2564  มีเที่ยวบินขาเข้าสะสม รวม 111 เที่ยวบิน ผู้โดยสารสะสม รวม 9,138 คน ประกอบด้วย นักท่องเที่ยวต่างชาติ 7,968 คนและนักท่องเที่ยวชาวไทย 1,170 คน

ส่วนการเตรียมความพร้อมด้านคมนาคมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ตามแนวทาง Samui Plus Model ซึ่งเปิดรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า  ตามเส้นทางที่กำหนด แบบมีเงื่อนไข ตามมาตรการ  D-M-H-T-T-A  ก่อนเดินทางไปยังจังหวัดอื่นๆ หรือเดินทางออกนอกราชอาณาจักร รวมทั้งรายงานแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่อื่น ๆ  อาทิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และกระบี่ นั้น

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้องทั้ง 4 มิติ บก – ราง – น้ำ-อากาศ ได้เตรียมมาตรการ และรายงานผลการดำเนินงาน ตลอดจนมาตรการการแก้ไขปัญหา เช่น การปฏิบัติงานของ ท่าอากาศยานภูเก็ตในการรองรับผู้โดยสารต่างประเทศ  การปฏิบัติงานของขนส่งจังหวัดภูเก็ตที่ต้องใช้มาตรการในการกำกับอัตราค่าโดยสารรถยนต์สาธารณะ และการเข้มงวดการเดินทางเข้าออกจังหวัดภูเก็ต   ผ่านระบบคัดกรองโดยผู้เดินทางต้องได้รับวัคซีนตามข้อกำหนดที่จังหวัดภูเก็ตได้ออกประกาศไว้

การบริหารจัดการท่าเทียบเรือเพื่อรองรับเรือส่วนบุคคลจากต่างประเทศได้กำหนดท่าเทียบเรือไว้ 6 ท่า (จากท่าเรือที่มีอยู่ 20 ท่า) ในจังหวัดภูเก็ต เป็นท่าเรือในการคัดกรองรองรับการเดินทางตามมาตรการตรวจคนเข้าเมืองและสาธารณสุข

ในส่วนการกำกับการเดินทางทางรางในขณะนี้ เน้นการคัดกรองและดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุข เพื่อรองรับการเดินทางไปจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งการเตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวในครั้งนี้ จะเป็นผลดีต่อการประเมินผลการปฏิบัติ และซักซ้อมเป็นแนวทางการปฏิบัติในพื้นที่อื่นๆ ในระยะต่อไป  เมื่อมีการเปิดประเทศในช่วงที่มีความพร้อม  และเพื่อให้หน่วยงานปฏิบัติดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงาน เร่งแก้ไขปัญหาในการดำเนินงาน

1.เรื่องการทำประชาสัมพันธ์เชิงรุกในทุกมิติเพื่อให้ประชาชน ได้รับทราบการดำเนินงานที่แท้จริง ซึ่งจะทำให้ประชาชนเกิดวามมั่นใจในการใช้บริการ และสามารถลดการบิดเบือนของข้อมูลที่ไม่เป็นจริงตาม Social Media ได้อีกทางหนึ่งด้วย

2.ให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ของทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัยและสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ให้หน่วยงานในพื้นที่ทุกหน่วยงานกำกับดูแลผู้ประกอบการในความรับผิดชอบอย่างใกล้ชิด โดยรับฟังปัญหาของผู้ประกอบการและประชาชนด้วยเหตุและผล เพื่อนำมาแก้ไขอย่างตรงประเด็นและรวดเร็ว ทั้งนี้ หากมีปัญหาใดที่ต้องการ3.ให้ส่วนกลางช่วยแก้ไขสามารถประสานงานเข้ามาที่กระทรวงคมนาคมหรือหน่วยงานส่วนกลางได้

  1. ให้ทุกหน่วยงานพิจารณานำแนวทางการดำเนินงานใน Phuket Sandbox มากำหนดใช้ใน Samui Plus Model เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไป

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมได้ตระหนักถึงสภาพการณ์ในปัจจุบัน แต่เพื่อให้หน่วยงานปฏิบัติ  มีความพร้อมต่อการรองรับสถานการณ์และเตรียมพร้อมหากเมื่อมีการเปิดประเทศในระยะต่อไป จึงได้มี การกำกับ ติดตาม ประเมินผล เพื่อให้เกิดแนวทางที่มีประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงานในอนาคต และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติประชาชน ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน กระทรวงคมนาคมจึงได้ให้ความสำคัญ   ต่อการเตรียมความพร้อมในการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในครั้งนี้

Back to top button