“ก.ล.ต.” ยกเว้นยื่นแบบ filing ขายหลักทรัพย์แปลงสภาพผถห.เดิม ที่ไม่ติดข้อจำกัดกม.ตปท.

“ก.ล.ต.” ยกเว้นยื่นแบบ filing ขายหลักทรัพย์แปลงสภาพผถห.เดิม ที่ไม่ติดข้อจำกัดกม.ตปท. เพื่ออำนวยความสะดวก-ลดต้นทุนธุรกิจ


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตและการยื่นแบบ filing สำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ออกใหม่และหุ้นรองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพ

โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทมหาชนจำกัดที่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลตามมาตรา 56 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายที่ไม่ติดข้อจำกัดของกฎหมายต่างประเทศ (preferential public offering: PPO) หรือโดยบริษัทมหาชนจำกัดให้แก่เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ศาลเห็นชอบ กำหนดให้ได้รับอนุญาตเป็นการทั่วไปและได้รับยกเว้นการยื่นแบบ filing ซึ่งบริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตที่กำหนดเพื่อคุ้มครองและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน

รวมทั้งลดรายการข้อมูลในรายงานผลการขายหลักทรัพย์ที่ได้รับยกเว้นการยื่นแบบ filing ให้เหลือเท่าที่จำเป็นในการกำกับดูแลการเสนอขาย เช่น วันที่ขาย ลักษณะหลักทรัพย์ ลักษณะผู้ลงทุน จำนวนและมูลค่าที่เสนอขายและขายได้ เพื่อให้เกิดความสะดวกและคล่องตัวแก่ภาคธุรกิจ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.2564

ทั้งนี้ การปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในโครงการการปรับปรุงกฎเกณฑ์ เพื่ออำนวยความสะดวกและลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นแก่ภาคธุรกิจ (Regulatory Guillotine) ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันและไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน

Back to top button