BAY ควักเงิน 5.18 พันลบ. ซื้อกิจการ “SHB Finance” ลุยบริการสินเชื่อเวียดนาม

บอร์ด BAY อนุมัติเข้าซื้อกิจการโดยการซื้อและรับโอนส่วนทุน 100% ของบริษัท “SHB Finance” จำนวน 5,184.40 ล้านบาท ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อในเวียดนาม แบ่งเป็น 2 ระยะ รอบแรกซื้อและโอนส่วนทุน 50% ใช้เงิน 2,272.00 ล้านบาท หลังมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคาร รอบถัดไป 50% ใช้เงิน 2,912.40 ล้านบาท เมื่อครบระยะเวลา 3 ปีนับจากวันที่ธนาคารได้เข้าทำธุรกรรมครั้งแรก และได้รับความเห็นชอบจาก SBV และ JFSA


 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ BAY ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อกิจการโดยการซื้อและรับโอนส่วนของทุน (Charter Capital) ในอัตราร้อยละ 100 ของบริษัท SHBank Finance Company Limited (“SHB Finance”)  ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อผู้บริโภคในประเทศเวียดนาม จาก SaigonHanoi Commercial Joint Stock Bank (“SHB Bank”)

โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ธนาคารกลางเวียดนาม (State Bank of Vietnam: “SBV”) โดยมีมูลค่าการลงทุนรวมของธุรกรรมสูงสุดเป็นจำนวนเงินประมาณ 3,590.3 พันล้านดองเวียดนาม หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 5,184.4 ล้านบาท

โดยการซื้อและรับโอนส่วนของทุนจะแบ่งการดำเนินการเป็น 2 ระยะดังนี้

1.การซื้อและรับโอนส่วนของทุน(Charter Capital) ในอัตราร้อยละ 50 ของบริษัท (“SHB Finance”) การซื้อและรับโอนส่วนของทุนครั้งแรกภายหลังได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารและได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยและ SBV โดยมีมูลค่าการลงทุน ในการซื้อและรับโอนส่วนของทุนครั้งแรกสูงสุดเป็นจำนวนเงินประมาณหนึ่ง1,573.4 พันล้านดองเวียดนามหรือคิดเป็นเงินจำนวนประมาณ 2,272.0 ล้านบาท โดยประมาณการของมูลค่าทางการบัญชีของสวน ของทุนขั้นต่ำเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,168.9 พันล้านดองเวียดนาม หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,687.8 ล้านบาท

ทั้งนี้มูลค่าการลงทุน ในการซื้อและรับโอนส่วนของทุนครั้งแรกอาจปรับลงลดลงได้กรณีที่มูลค่าทางการบัญชีของส่วนของทุนณวันเข้าทำธุรกรรมซื้อและรับโอนส่วนของทุนครั้งแรกต่ำกว่าประมาณการ

2.การซื้อและรับโอนส่วนของทุน(Charter Capital) ในอัตราร้อยละ 50 ที่คงเหลือจากการซื้อและรับโอนส่วนของทุนครั้งแรก โดยจะดำเนินการเมื่อครบระยะเวลา 3 ปีนับจากวันที่ธนาคารได้เข้าทำธุรกรรมซื้อและรับโอนส่วนของทุนครั้งแรก และได้รับความเห็นชอบจาก SBVและJFSA เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีมูลค่าการลงทุนในการซื้อและรับโอนส่วนของทุนครั้งที่2สูงสุดเป็นจำนวนประมาณ2,016.9 พันล้านดองเวียดนาม หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 2,912.4 ล้านบาท

ทั้งนี้มูลค่าการลงทุน ในการซื้อและรับโอนส่วนของทุนครั้งที่สองสุดท้ายขึ้นอยู่กับมูลค่าทางการบัญชีของส่วนทุน ณ วันเข้าทำธุรกรรมการซื้อและรับโอนส่วนของทุนครั้งที่สองอาจมีการปรับปรุงจากการเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนที่เกิดขึ้นในระหว่างระยะ 3 ปี ภายหลังจากการซื้อและรับโอนส่วนของทุนครั้งแรกจนถึงวันเข้าทำธุรกรรมการซื้อและรับโอนส่วนของทุนครั้งที่ 2 รวมทั้งการมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานขณะที่เจ้าหน้าที่ด้านการเงิน หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลทั้งสองเป็นผู้กำหนด และหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการระยะเวลาลงนามในเอกสารใดๆที่เกี่ยวข้องตลอดจนการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อให้การเข้าทำธุรกรรมบรรลุผล

โดยการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มกรุงศรีในการขยายธุรกิจนอกประเทศไทยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขยายฐานลูกค้าไปยังต่างประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือ หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอื่นๆทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ  ทั้งนี้กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2564 ในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564

Back to top button