บอร์ด ก.ล.ต.ชง คลัง ถอนไลเซ่นส์ Huobi ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล สั่งคืนเงินลูกค้าใน 3 เดือน

บอร์ด ก.ล.ต. ชง "คลัง" เพิกถอนไลเซ่นส์ Huobi ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล สั่งคืนเงินลูกค้าใน 3 เดือน นับจากวันที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.มีมติสั่งการ


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ ก.ล.ต.มีมติเสนอแนะต่อ รมว.คลัง เพื่อพิจารณาเพิกถอนการอนุญาตการประกอบธุรกิจของบริษัท หั่วปี้ (ประเทศไทย) จำกัด (Huobi) ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ดีเอสแด็ค (ประเทศไทย) จำกัด โดยระหว่างนี้คณะกรรมการ ก.ล.ต.มีมติสั่งการให้ Huobi ระงับการให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลชั่วคราวต่อไปจนกว่าจะถูกเพิกถอนการอนุญาตประกอบธุรกิจ และในระหว่างที่ถูกระงับการให้บริการดังกล่าว Huobi ต้องดำเนินการคืนทรัพย์สินทั้งหมดให้แก่ลูกค้าภายใน 3 เดือนนับจากวันที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.มีมติสั่งการ

สืบเนื่องจากการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เข้าตรวจสอบ Huobi ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (digital asset exchange) ระหว่างเดือน ก.พ.-มี.ค.64 และพบว่า Huobi มีโครงสร้างการบริหารจัดการ และระบบงานบกพร่องและไม่เพียงพอที่จะทำให้การประกอบธุรกิจเป็นไปตามประกาศและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ในการประชุมคณะกรรมการ ก.ล.ต.ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 19 มี.ค.64 จึงได้มีมติสั่งการตามมาตรา 35 วรรคหนึ่งแห่ง พ.ร.ก.การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ.2561 (พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลฯ) ให้ Huobi แก้ไขระบบงาน และต่อมา Huobi ไม่สามารถแก้ไขได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการ ก.ล.ต.ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 1 เม.ย.64 จึงได้มีมติสั่งการตามมาตรา 35 วรรคสองแห่ง พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ให้ Huobi ระงับการให้บริการชั่วคราวและแก้ไขประเด็นข้อบกพร่องของระบบงานต่างๆ ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด รวมทั้งสั่งการให้ Huobi คืนทรัพย์สินตามความประสงค์ของลูกค้า ซึ่ง Huobi ได้ขอขยายระยะเวลามาอย่างต่อเนื่อง และคณะกรรมการ ก.ล.ต.มีมติให้ขยายระยะเวลาการแก้ไขให้ตามที่ Huobi ร้องขอมาจนถึงวันที่ 31 ส.ค.64 ซึ่งเมื่อครบกำหนด Huobi ยังไม่สามารถแก้ไขประเด็นข้อบกพร่องของระบบงานต่างๆ ให้แล้วเสร็จ

ที่ประชุมคณะกรรมการ ก.ล.ต.ครั้งที่ 15/2564 เมื่อวันที่ 2 ก.ย.64 พิจารณาแล้วเห็นว่า Huobi ไม่แก้ไขระบบงานข้างต้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามการสั่งการของคณะกรรมการ ก.ล.ต. แม้คณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ขยายระยะเวลาการแก้ไขให้หลายครั้งตามที่ Huobi ร้องขอ รวมระยะเวลาในการแก้ไขทั้งสิ้น 5 เดือน 12 วัน โดยระบบงานที่ Huobi ไม่สามารถแก้ไขได้ เป็นระบบงานที่สำคัญต่อการประกอบธุรกิจ ได้แก่ ระบบซื้อขาย ระบบการเก็บรักษาทรัพย์สินลูกค้า และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ Huobi แจ้งว่าได้เจรจาจัดหาระบบงานใหม่ และขอขยายระยะเวลาแก้ไขออกไปอีก แต่ไม่พบข้อเท็จจริงที่แสดงได้ว่า Huobi จะสามารถแก้ไขระบบงานและบุคลากรให้มีความพร้อมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้ภายในระยะเวลาที่ขอมาเพิ่มเติม

คณะกรรมการ ก.ล.ต.จึงมีมติอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 วรรคสามแห่ง พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลฯ และข้อ 7 แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ.2561 เสนอแนะต่อ รมว.คลัง เพื่อพิจารณาเพิกถอนการอนุญาตการประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของ Huobi และคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 วรรคสอง แห่ง พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลฯ สั่งให้ Huobi ระงับการให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลต่อไป โดยในระหว่างถูกระงับการให้บริการดังกล่าว Huobi ต้องดำเนินการคืนทรัพย์สินแก่ลูกค้าหรือซื้อคืนทรัพย์สินของลูกค้าภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ 2 ก.ย.64 ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.มีมติสั่งการ ทั้งนี้หากลูกค้าไม่มารับทรัพย์สินคืนภายในกำหนด ให้ Huobi จัดให้มีการฝากทรัพย์สินไว้ในระบบที่มีความมั่นคงปลอดภัย

Back to top button