BBIK ฟอร์มแกร่ง! Pre Open แตะ 32 บาท เหนือจอง 78%

BBIK ลุ้นเปิดสวย! Pre Open 5 นาที แตะ 32 บาท เหนือจอง 78% จากราคา IPO ที่ 18 บาท โดยจำนวนหุ้นที่มีการซื้อขายก่อนเปิดตลาดประมาณ 3.71 ล้านหุ้น ด้านฝั่งซื้อ (Bid) ประมาณ 2.67 ล้านหุ้น ส่วนฝั่งขาย (Offer) ประมาณ 2.27 ล้านหุ้น


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BBIK ก่อนเปิดตลาด (Pre Open) 5 นาทีอยู่ที่ 32 บาท เพิ่มขึ้น 78 % จากราคา IPO ที่ 18 บาท โดยจำนวนหุ้นที่มีการซื้อขายก่อนเปิดตลาดประมาณ 3.71 ล้านหุ้น ด้านฝั่งซื้อ (Bid) ประมาณ 2.67  ล้านหุ้น ส่วนฝั่งขาย (Offer) ประมาณ 2.27  ล้านหุ้น โดยมี บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน มี บล.กสิกรไทย และ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

Back to top button