UMS ควัก 24.70 ลบ. ลุย “โซลาร์ฟาร์ม” 1 โครงการ เพื่อผลิต-จำหน่ายลูกค้า

UMS ควัก 24.70 ลบ. ลุย “โซลาร์ฟาร์ม” 1 โครงการ เพื่อผลิต-จำหน่ายไฟฟ้าลูกค้า พร้อมกระจายความเสี่ยงในธุรกิจ รวมทั้งรักษาสิ่งแวดล้อม


บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) หรือ UMS เปิดเผยว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2554 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2554 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนในโครงการระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ในการผลิตและขายไฟฟ้าให้กับลูกค้า แต่บริษัทฯจะต้องเข้าร่วมประมูลราคาในโครงการก่อน ทำให้โครงการลงทุนในขณะนั้นยังมีความไม่แน่นอน อยู่และหากได้รับการคัดเลือกแล้ว บริษัทฯ จึงจะมีการลงทุนติดตั้งอุปกรณ์สำหรับใช้ในการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ณ สถานที่ทำการของลูกค้า รวมทั้ง ทำสัญญาขายไฟฟ้ากับลูกค้าต่อไป

โดยหลังจากที่บริษัทฯได้เข้าร่วมประมูลโครงการและชนะการประมูลในครั้งนี้ บริษัทฯจึงได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขาย ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์กับลูกค้าในวันที่ 6 ตุลาคม 2554 ซึ่งทำให้บริษัทฯจะต้องมีการลงทุนในโครงการดังกล่าวจำนวน 1 โครงการ เป็นเงินจำนวน 24.70 ล้านบาท และรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง สินทรัพย์ พ.ศ. 2547

ทั้งนี้การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นเป็นการทำรายการที่เหมาะสม เนื่องจากธุรกิจดังกล่าวเป็นการขยายธุรกิจไปยังพลังงานทางเลือกอื่น เพื่อเพิ่มรายได้ ลดความเสี่ยงในทางธุรกิจ รวมทั้งรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย

Back to top button