OR ควัก 192 ลบ. ซื้อหุ้น “อิ่มทรัพย์ โกลบอลฯ” 25% ลุยธุรกิจอาหารญี่ปุ่น

OR ควัก 192 ลบ. ซื้อหุ้น “อิ่มทรัพย์ โกลบอลฯ” 25% ลุยธุรกิจอาหารญี่ปุ่น-เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์


บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการจัดการ OR (ORMC) ครั้งที่ 34/2564 วันที่ 20 กันยายน 2564 มีมติอนุมัติให้ บริษัท มอดูลัส เวนเจอร์ จำกัด (“Modulus) บริษัทย่อย OR เข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของ บริษัท อิ่มทรัพย์ โกลบอล คูซีน จํากัด (“ISGC) ในวงเงินไม่เกิน 192 ล้านบาท โดยภายหลังการเข้าลงทุนดังกล่าวจะทำให้ Modulus  มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 25 และกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ ISGC มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 75 ของหุ้นสามัญทั้งหมดใน ISGC

โดย ISGC เป็นผู้ดำเนินธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นแบรนด์ KOUEN และแบรนด์อื่นๆ การลงทุนครั้งนี้เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เสริมสร้างศักยภาพในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มของ OR รวมทั้งสร้างโอกาสในการเติบโตร่วมกันทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ Modulus จะเข้าลงนามในสัญญาจอง ซื้อหุ้น และสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น ในวันที่ 28 ตุลาคม 2564

รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกัน และขนาดของรายการไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงาน สารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแต่เป็นการรายงาน เพื่อความโปร่งใส เพื่อให้นักลงทุนได้รับข้อมูลสำคัญอย่างเท่าเทียมกัน

 

Back to top button