“ก.พลังงาน” เผยยอดใช้น้ำมัน 9 เดือนแรกหด 5.2% เติมเครื่องบินวูบหนัก 45%

“ก.พลังงาน” เผยยอดใช้น้ำมัน 9 เดือนแรกหด 5.2% เติมเครื่องบินวูบหนัก 45% ลุ้นกระเตื้องขึ้นหลังคลายล็อกดาวน์


นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่า ภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยต่อวันรอบ 9 เดือนของปี 64 (ม.ค.-ก.ย.) ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  5.2% โดยการใช้น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1) ลดลง 45.8% กลุ่มเบนซินลดลง 8.9% กลุ่มดีเซลลดลง 6.1% น้ำมันก๊าดลดลง 2.3% อย่างไรก็ตามการใช้น้ำมันเตาเพิ่มขึ้น 14.1% LPG เพิ่มขึ้น 9.5% สำหรับการใช้ NGV ลดลง 19.5%

โดยการใช้น้ำมันกลุ่มเบนซินเดือนม.ค.-ก.ย.64 เฉลี่ยอยู่ที่ 28.39 ล้านลิตร/วัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ลดลง 8.9% เมื่อพิจารณาปริมาณการใช้กลุ่มแก๊สโซฮอล์ พบว่า ลดลงมาอยู่ที่ 27.72 ล้านลิตร/วัน (ลดลง 8.7%) การใช้แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ อี20 และแก๊สโซฮอล์ อี 85 ลดลงมาอยู่ที่ 6.81 ล้านลิตร/วัน 14.54 ล้านลิตร/วัน 5.64 ล้านลิตร/วัน และ 0.73 ล้านลิตร/วัน ตามลำดับ สำหรับการใช้น้ำมันเบนซินลดลงมาอยู่ที่ 0.67 ล้านลิตร/วัน

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาการใช้กลุ่มเบนซินเฉพาะเดือนก.ย.64 พบว่า การใช้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 27.25 ล้านลิตร/วัน  เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า หรือเดือนส.ค.64 ที่อยู่ที่ 24.52 ล้านลิตร/วัน (เพิ่มขึ้น 11.1%) โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของทุกชนิดน้ำมัน เนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด บางกิจกรรมจึงสามารถดำเนินการได้ภายใต้มาตรการป้องกันโรค และให้รวมกลุ่มได้ไม่เกิน 25 คน แต่ยังคงมาตรการห้ามออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา 21.00 – 04.00 น. (มีผลถึง 30 ก.ย.64) จึงส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงปรับตัวสูงขึ้น

ส่วนการใช้น้ำมันกลุ่มดีเซลเดือนม.ค.-ก.ย.64 เฉลี่ยอยู่ที่ 61.09 ล้านลิตร/วัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน (ลดลง 6.1%) สำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี7 การใช้ลดลงมาอยู่ที่ 35.23 ล้านลิตร/วัน (ลดลง 21.4%) น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา ซึ่งเริ่มจำหน่ายตั้งแต่ปลายเดือนพ.ค.62 มีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 22.64 ล้านลิตร/วัน และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี20 มีปริมาณการใช้ 1.06 ล้านลิตร/วัน

สำหรับการใช้น้ำมันกลุ่มดีเซลเฉพาะเดือนก.ย.64 อยู่ที่ 54.14 ล้านลิตร/วัน ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก.ย.63 (ลดลง 15.9%) เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว

ด้านการใช้น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1) เฉลี่ยอยู่ที่ 4.31 ล้านลิตร/วัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน  (ลดลง 45.8%) เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 อย่างไรก็ตามภายหลังการประกาศคลายล็อกดาวน์ ตั้งแต่ 1 ก.ย.64 ส่งผลให้การใช้น้ำมัน Jet A1 ในเดือนก.ย.64 อยู่ที่ 4.04 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้นจากเดือนส.ค.64 ซึ่งอยู่ที่ 3.44 ล้านลิตร/วัน (เพิ่มขึ้น 17.4%)

ส่วนการใช้ LPG เฉลี่ยอยู่ที่ 16.59 ล้านกก./วัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน (เพิ่มขึ้น 9.5%) เนื่องจากการใช้ในภาคปิโตรเคมีที่สูงขึ้นมาอยู่ที่ 7.49 ล้านกก./วัน (เพิ่มขึ้น 24.8%) และการใช้ในภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 1.83 ล้านกก./วัน (เพิ่มขึ้น 12.3%) สำหรับภาคครัวเรือนมีการใช้อยู่ที่ 5.58 ล้านกก./วัน (เพิ่มขึ้น 2.1%) อย่างไรก็ตามการใช้ในภาคขนส่งลดลงมาอยู่ที่ 1.68 ล้านกก./วัน (ลดลง 17.8%)

ขณะที่การใช้ NGV เฉลี่ยอยู่ที่ 3.10 ล้านกก./วัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน (ลดลง19.5%) โดยเป็นผลจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ประกอบกับจำนวนสถานีบริการและรถ NGV ที่ลดลง

ส่วนการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนม.ค.-ก.ย.64 เฉลี่ยอยู่ที่ 889,936 บาร์เรล/วัน ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ลดลง 1.0%) โดยการนำเข้าน้ำมันดิบอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อนที่ 854,161 บาร์เรล/วัน (ลดลง 0.2%) อย่างไรก็ตามมูลค่าการนำเข้าเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 55,325 ล้านบาท/เดือน (เพิ่มขึ้น44.7%) สำหรับการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูป (น้ำมันเบนซินพื้นฐาน น้ำมันดีเซลพื้นฐาน น้ำมันเตา น้ำมันอากาศยาน และ LPG) ลดลงมาอยู่ที่ 35,775บาร์เรล/วัน (ลดลง 17.2%) คิดเป็นมูลค่าการนำเข้า 2,247 ล้านบาท/เดือน (เพิ่มขึ้น 19.8%) มูลค่าการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นผลจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน

ด้านการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปเดือนม.ค.-ก.ย.64 เป็นการส่งออกน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล ไบโอดีเซล น้ำมันเตา น้ำมันอากาศยาน น้ำมันก๊าด และ LPG โดยปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 195,666 บาร์เรล/วัน (เพิ่มขึ้น 2.1%) คิดเป็นมูลค่าส่งออกรวม 13,458 ล้านบาท/เดือน (เพิ่มขึ้น 58.2%)

 

Back to top button