TOA ยอดขาย Q4/64 นิวไฮ 4.67 พันลบ. มั่นใจปี 65 โตเกิน 10% รุกขยายตลาดวัสดุก่อสร้าง

TOA ยอดขายไตรมาส 4/64 นิวไฮ 4.67 พันลบ. มั่นใจปี 65 โตเกิน 10% รุกขยายตลาดวัสดุก่อสร้าง ควบคู่ผู้นำตลาดสีทาอาคาร


นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท  ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TAO  เผยว่ายอดขาย Q4/64 เป็นเงิน 4,672 ล้านบาท โดยเติบโตขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนกว่า 12% เป็นผลจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายหลังการผ่อนคลายมาตรการคุมเข้มโรคโควิด-19 และการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว

ในขณะที่ภาพรวมยอดขายปี 2564 เป็นเงิน 17,570 ล้านบาท เติบโตขึ้น 8% แม้ว่าบริษัทฯ ต้องเผชิญกับความท้าทายในการดำเนินธุรกิจท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดที่รุนแรงของโรคโควิด-19  ด้วยพื้นฐานทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง มีการปรับตัวอย่างรวดเร็ว ผนวกกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพ เสริมด้วยกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่เข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์อย่างครอบคลุม สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ TOA ยังมีรายได้จากการขายเคมีภัณฑ์ก่อสร้างและยิปซั่มบอร์ด เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตของยอดขาย

ในขณะที่ราคาวัตถุดิบ ต้นทุนพลังงาน และต้นทุนโลจิสติกส์ที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ยังเป็นปัจจัยกดดันอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัท ส่งผลให้กำไรสุทธิไตรมาส 4/2564 อยู่ที่ 473 ล้านบาท ลดลง 4% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

สำหรับปี 2564 กำไรสุทธิอยู่ที่ 1,955 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 4%  โดยบริษัทฯ ได้ปรับราคาสินค้าขึ้น 2  รอบเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น โดยรอบแรกแล้วเสร็จในปลายไตรมาส 3 ปี 2564  และได้ทยอยปรับราคาสินค้า รอบที่สอง ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 ถึงเดือนมกราคม 2565 คาดว่าจะช่วยการฟื้นตัวของกำไรขั้นต้นในไตรมาส 1/2565 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตามต้นทุนการผลิตยังมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ จะติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อวางแผนดำเนินการได้ทันต่อสถานการณ์

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติเห็นชอบเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2565 ในการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลังของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท และเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกที่ได้จ่ายไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท จะรวมเป็นเงินปันผลของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 51% จากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

ในปี 2565 บริษัทฯ ตั้งเป้าการเติบโตของยอดขายเพิ่มขึ้น 10% โดยมุ่งขยายธุรกิจเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง และวัสดุก่อสร้าง ควบคู่ไปกับการเป็นผู้นำตลาดสีทาอาคาร เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าได้อย่างครบวงจร ผ่านเครือข่ายร้านค้าพันธมิตรที่แข็งแกร่งของ TOA ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงเร่งการเติบโตของธุรกิจในต่างประเทศ นอกจากนี้ TOA ยังมุ่งสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจ โดยให้ความสำคัญต่อกระบวนการผลิตและการพัฒนาสินค้าและบริการด้วยนวัตกรรมสีที่มีความปลอดภัยต่อทุกชีวิต และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (TOA Greenovation) เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อันเป็นภารกิจสำคัญที่ TOA ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

นายจตุภัทร์ กล่าวทิ้งท้ายว่า ด้วยกลยุทธ์การตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ด้วยสินค้าและบริการอย่างครบวงจร ภายใต้แนวคิด “Total Solution” และการมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนดังกล่าว จะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของ TOA อย่างมั่นคง สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน

Back to top button