CWT กำไรปี 64 นิวไฮ! แตะ 172 ลบ. เคาะปันผล 0.05 บ. พ่วงแจกวอร์แรนท์

CWT กำไรปี 64 นิวไฮ! แตะ 172 ลบ. เคาะปันผล 0.0535 บ. พ่วงแจกวอร์แรนท์-ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 200 ลบ. รับแผนลุย Green Bitcoin Mining ปั้น New S Curve หนุนผลงานออลไทม์ไฮต่อเนื่อง


นายวีระพล ไชยธีรัตต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CWT เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2564 มีรายได้จากการขายและให้บริการอยู่ที่ 1,755.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 189.14 ล้านบาท หรือ 12.08% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนมีรายได้รวม 1,566.12 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 172.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 55.12 ล้านบาท หรือ 47.10% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 117.03 ล้านบาท สร้างสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ต่อเนื่อง

“ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง โดยได้รับปัจจัยหนุนจากธุรกิจหลักคือธุรกิจหนังที่ยังคงมั่นคงต่อเนื่อง รายได้จากการขายสำหรับเบาะรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนการผลิตรถตามรุ่นที่ได้รับ และมีรายได้จากการขายไฟฟ้าเป็นไปตามจำนวนเมกะวัตต์ที่บริษัทได้รับรวม 14 เมกะวัตต์ ประกอบกับด้วยการบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้กำไรสุทธิเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ”

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลงวดปี 2564 ให้กับผู้ถือหุ้นเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.0535 บาท  รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 33,710,517.35 บาท โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่จะมีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2565 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

อีกทั้งอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 200,000,000 บาท ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งบริษัทคาดว่าจะนำเงินที่ได้รับใช้เป็นเงินลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจปัจจุบันตลอดจนธุรกิจในอนาคต เช่น กลุ่มธุรกิจพลังงานหรือกลุ่มธุรกิจที่ต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสร้างผลตอบแทนที่ดีและสนับสนุนให้ผลการดำเนินงานของบริษัทปรับตัวขึ้น และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ

นอกจากนี้ มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 6 (CWT-W6) จำนวนไม่เกิน 120,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพต่อ 600 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 ซึ่งมีอายุ 1 ปี 6 เดือน และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 5.00 บาทต่อหุ้น

รวมทั้งได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียน 177,142,858 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 177,142,858 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 57,142,858 หุ้น และการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่6 (CWT-W6) จำนวน 120,000,000 หุ้น

สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2565 บริษัทฯ เตรียมเดินหน้าเข้าสู่โลกดิจิทัล โดยอยู่ระหว่าง ศึกษาการนำกำลังการผลิตส่วนเกินที่เหลืออยู่ของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เพื่อนำมาใช้เป็น  Green Bitcoin Mining ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  รองรับนโยบาย Net Zero ตามเป้าหมายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์  ให้มีสัดส่วนของพลังงานที่ใช้ในการขุดเหรียญดิจิทัลที่ไม่ก่อมลพิษเพิ่มให้กับโลกเรา ทั้งยังมีต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ต่ำกว่าซื้อจากการไฟฟ้าและลดการใช้ทรัพยากรของส่วนรวมได้ โดยคาดว่าจะเห็นความคืบหน้าของโครงการภายในปีนี้

Back to top button