จับตา! ศาลไต่สวน 28 มี.ค.นี้ หลัง EASTW ร้องเบรกให้ “วงษ์สยาม” ชนะประมูลท่อส่งน้ำ EEC

จับตา! ศาลปกครองกลางไต่สวนฉุกเฉิน 28 มี.ค.นี้ หลัง EASTW ร้องเบรกมติบอร์ดที่ราชพัสดุให้ “วงษ์สยามก่อสร้าง” ชนะประมูล ท่อส่งน้ำภาคตะวันออก


บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ EASTW เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทได้ยื่นฟ้อง คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนเพื่อบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก (“คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนฯ”) และกรมธนารักษ์ ต่อศาลปกครองกลางเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 กรณีคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนฯ ซึ่งแต่งตั้งโดยกรมธนารักษ์ได้มีคำสั่งยกเลิกการคัดเลือกเอกชน(บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด) เพื่อบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก (“การคัดเลือกเอกชนฯ ครั้งแรก”) และการออกประกาศ พร้อมหนังสือเชิญชวนฉบับใหม่ เป็นเหตุให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่อ้างถึงนั้น

ล่าสุดวันนี้(25มี.ค.65)บริษัทฯ ขอแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีที่มีการยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองกลางข้างต้นเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 บริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องขอศาลได้โปรดมีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาอีกครั้ง ซึ่งศาลปกครองกลางได้มีการไต่สวนคำร้องครั้งแรกในวันที่ 15 มีนาคม 2565 และได้นัดไต่สวนคำขอให้ศาลกำหนด วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาดังกล่าวอีกครั้ง ในวันที่ 28 มีนาคม 2565 นี้

โดยในส่วนของคดีหลักที่ บริษัทฯ ฟ้องขอให้เพิกถอนมติหรือคำสั่งยกเลิกการคัดเลือกเอกชนฯ ครั้งแรกของคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนฯ และ เพิกถอนการดำเนินการตามประกาศและหนังสือเชิญชวนฉบับใหม่ นั้น ยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของ ศาลปกครองกลางต่อไป ซึ่งยังมีความไม่แน่นอน และเมื่อศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาแล้ว คดียังอาจเข้าสู่ กระบวนการพิจารณาโดยศาลปกครองสูงสุดต่อไป

อนึ่ง ตามที่ปรากฏรายงานข่าวของสื่อมวลชนบางฉบับในช่วงที่ผ่านมาว่า ศาลปกครองกลางได้มี คำสั่งยกคำฟ้องให้เป็นที่สุดแล้ว และบริษัทฯ ไม่สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้อีกต่อไปนั้น บริษัทฯ ขอเรียนว่า เป็นกรณีของคำสั่งศาลปกครองกลางที่ได้ยกคำร้องหรือไม่รับคำร้องขอเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อน การพิพากษาซึ่งบริษัทฯ ได้ยื่นขอต่อศาลปกครองกลางในวันที่ 23 กันยายน 2564 และ 19 พฤศจิกายน 2564 ไม่ใช่ ในส่วนของคดีหลักที่บริษัทฯ ฟ้องขอให้เพิกถอนมติหรือคำสั่งยกเลิกการคัดเลือกเอกชนฯ ของคณะกรรมการคัดเลือก เอกชนฯ และเพิกถอนการดำเนินการตามประกาศและหนังสือเชิญชวนฉบับใหม่แต่อย่างใด ซึ่งคดีหลักดังกล่าวยังอยู่ ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลางตามที่ได้กล่าวข้างต้นนั้น เมื่อศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาแล้ว คดีดังกล่าวยังอาจเข้าสู่กระบวนการพิจารณาโดยศาลปกครองสูงสุดต่อไปได้ คำพิพากษาศาลปกครองกลางในเรื่อง ดังกล่าว มิได้เป็นที่สุดแต่อย่างใด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอเรียนว่า ระบบโครงข่ายน้ำ Water Grid ที่บริษัทฯ ใช้บริหารจัดการส่งน้ำใน พื้นที่จังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา มีความยาวรวมทั้งสิ้น 512 กิโลเมตร โดยเป็นท่อที่เช่าบริหารจากกรมธนารักษ์ 135.90 กิโลเมตร ส่วนท่อที่บริษัทฯ ลงทุนเอง 376.10 กิโลเมตร ซึ่งรวมถึงสถานีสูบน้ำอีกหลายแห่ง เชื่อมโยงแหล่งน้ำ ต้นทุนหลักในภาคตะวันออกนั้น ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อพิพาทที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด

ดังนั้นบริษัทฯ ยังคงประกอบธุรกิจ ได้ตามปกติ ประกอบกับบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบโครงข่ายท่อส่งน้ำพร้อมก่อสร้างสถานีสูบน้ำเพิ่ม โดยมีความ ยาวท่อรวมอีกกว่า 120 กิโลเมตร เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งแผนงานทั้งหมดดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติงบประมาณรองรับไว้แล้ว จึงทำให้บริษัทฯ มีแผนรองรับสถานการณ์ให้บริษัทฯ สามารถบริการส่งจ่ายน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกได้อย่างมี ประสิทธิภาพต่อไป ในขณะที่ศาลปกครองยังไม่ได้ชี้ขาดเพิกถอนมติหรือคำสั่งยกเลิกการคัดเลือกเอกชนฯ ครั้งแรก และการดำเนินการตามประกาศและหนังสือเชิญชวนฉบับใหม่ หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมที่สำคัญประการใด บริษัทฯ จะรายงานให้ทราบต่อไป

Back to top button