ก.ล.ต. ยกเว้นค่าฟี เน้นส่งเสริมจัดตั้งกองทุน “SRI Fund”

ก.ล.ต.ออกประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมคำขออนุมัติจัดตั้ง “SRI Fund” 100,000 บาทต่อกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมคำขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการฯ ไม่เกิน 5,000 บาทต่อกองทุนรวม สำหรับคำขอที่ยื่นระหว่างปี 66 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.66 เป็นต้นไป


นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. เปิดเผยว่า ก.ล.ต.มุ่งส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (Sustainable and Responsible Investing Fund : SRI Fund) โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมคำขออนุมัติจัดตั้ง SRI Fund และคำขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อให้เป็น SRI Fund สำหรับการยื่นคำขอในปี 66 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนที่คำนึงถึงความยั่งยืน พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ฯ) ที่แจ้งหยุดประกอบกิจการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ.66 ให้กับประชาชน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 ธ.ค.65 ที่ผ่านมา

โดยก.ล.ต. เห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมการลงทุนที่คำนึงถึงความยั่งยืน ซึ่งเป็นบทบาทของตลาดทุนที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ออกประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ SRI Fund เพื่อสนับสนุนให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนให้ความสำคัญกับการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ตระหนักถึงความยั่งยืน ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจที่ออกหลักทรัพย์ได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องและเติบโตได้อย่างยั่งยืน นำไปสู่การพัฒนาของสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ อีกทั้งช่วยส่งเสริมให้ตลาดทุนไทยมีผลิตภัณฑ์การลงทุนที่คำนึงถึงความยั่งยืนมากขึ้น และช่วยให้ผู้ลงทุนมีทางเลือกในการลงทุนมากขึ้นด้วย

ทั้งนี้ ได้ออกประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมคำขออนุมัติจัดตั้ง SRI Fund จำนวน 100,000 บาทต่อกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมคำขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อให้เป็น SRI Fund จำนวนไม่เกิน 5,000 บาทต่อกองทุนรวม สำหรับคำขอที่ยื่นระหว่างปี 66 และประกาศดังกล่าวได้เผยแพร่ลงในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.66 เป็นต้นไป

สำหรับ กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน หรือ SRI Fund เป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนในกิจการที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนตามหลักสากล เช่น SDGs UN Global Compact เป็นต้น และกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ที่บริหารจัดการ SRI Fund ต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนภายใต้มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลเดียวกัน เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถเปรียบเทียบข้อมูลระหว่าง SRI Fund ได้อย่างสะดวก และมีข้อมูลที่เพียงพอประกอบการตัดสินใจลงทุน

ขณะเดียวกัน ก.ล.ต.ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาต ตามมติคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการประชุมครั้งที่ 15/65 เมื่อวันที่ 10 พ.ย.65 โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจที่แจ้งขอหยุดประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต และไม่มีการประกอบกิจการตลอดปี ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับประเภทกิจการที่แจ้งหยุด เพื่อให้การกำหนดค่าธรรมเนียมสอดคล้องกับต้นทุนในการกำกับดูแล และลดภาระต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ เมื่อนับรวมค่าธรรมเนียมที่ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องชำระในปีปฏิทินนั้น ต้องไม่ต่ำกว่าค่าธรรมเนียมขั้นต่ำที่กำหนดด้วย โดยจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.66 เป็นต้นไป

ในส่วนการยกเว้นค่าธรรมเนียมคำขออนุมัติจัดตั้ง SRI Fund ค่าธรรมเนียมคำขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อให้เป็น SRI Fund และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ฯ ที่แจ้งหยุดประกอบกิจการ เป็นส่วนหนึ่งในโครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ.66 ให้กับประชาชน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 ธ.ค.65

Back to top button