STARK ฟลอร์! เซ่นเจ้าหนี้หุ้นกู้ล้มประชุม เรียกเงินคืนทันที 6.9 พันล้าน

STARK ฟลอร์! เซ่นเจ้าหนี้หุ้นกู้ล้มประชุม เรียกเงินคืนทันที 6.9 พันล้านบาท หากไม่ชำระหนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมดภายในวันที่ 20 ก.ค.66 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้สิทธิทางศาลต่อไป


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้(21 มิ.ย.66) ราคาหุ้นบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK ณ เวลา 10:24 น. อยู่ที่ระดับ 0.02 บาท ลบ 0.01 บาท หรือ 33.33% สูงสุดที่ระดับ 0.02 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 0.01 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 5.75 ล้านบาท

โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ปรากฏข่าวที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยว่า ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของบมจ. สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น  (STARK) ได้แจ้งยกเลิกการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 3/2566 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2566 สำหรับหุ้นกู้ทั้ง 3 รุ่น คือ STARK242A, STARK245A และ STARK255A เนื่องจากเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ส่งหนังสือถึง STARK ขอให้ชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยคงค้างหุ้นกู้ทั้งหมดโดยพลันแล้ว (call default) โดยอาศัยเหตุผิดนัดเนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ได้ผิดนัดชำระหนี้เกินกว่าร้อยละ 3.00 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้โดยคำนวณจากงบการเงินรวมปี 2565

โดยก่อนหน้านี้ จะมีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 3/2566 ของ STARK ในวันที่ 23 มิถุนายน 2566 จำนวน 3 รุ่นดังต่อไปนี้ 1.หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (STARK245A) โดยมี ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้, 2.หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (STARK255A) โดยมี ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ 3.หุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (STARK242A) โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  โดยหุ้นกู้ทั้ง 3 ชุดมีเงินต้นค้างชำระรวม 6,957,400,000 บาท

โดยวานนี้นางทิพย์สุดา อภิวัฒน์การุณ ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK)ได้แจ้งผู้ถือหุ้นกู้เรื่องเห็นควรให้ยกเลิกการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ STARK ในวันที่ 23 มิ.ย. 2566 ที่จะถึงนี้ เนื่องจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใช้สิทธิเรียกให้หนี้ตามหุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) แล้วในวันที่ 20 มิ.ย. 2566

โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือถึง STARK โดยอาศัยอำนาจของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ เพื่อเรียกให้ STARK ชำระหนี้เงินต้นคงค้างทั้งหมดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,023.10 ล้านบาท และชำระดอกเบี้ยคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ซึ่งคำนวณจนถึงวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ครบถ้วนโดยพลันให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 ก.ค. 2566

ทั้งนี้อาศัยเหตุผิดนัดของ STARK ตามข้อกำหนดสิทธิ เนื่องจากได้ผิดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ STARK239A และ STARK249A ซึ่งครบกำหนดชำระแล้วเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2566 จำนวน 18.13 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 3% ของส่วนของผู้ถือหุ้นของ STARK โดยคำนวณจากงบการเงินประจำปี 2565 ที่ STARK ได้นำส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2566 ซึ่งมีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบเป็นจำนวนประมาณ 4,403 ล้านบาท

โดยหากมีความคืบหน้า ผู้แทนผู้ถือคู่จะดำเนินการแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นกู้ทราบต่อไป

ด้านนายชัยณรงค์ ชูชื่น บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด ในฐานะผู้รับมอบอำนาจผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ระบุว่ วานนี้(20 มิ.ย.)บริษัทได้มีหนังสือถึง STARK โดยอาศัยอำนาจของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ เรียกให้หนี้ตามหุ้นกู้ STARK ถึงกำหนดชำระโดยพลันแล้วจึงไม่มีเหตุที่จะต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ต่อไปอีก

โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้เรียกให้ STARK ชำระหนี้เงินต้นคงค้างทั้งหมดของหุ้นกู้ STARK242A เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,934 ล้านบาท และชำระดอกเบี้ยคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ซึ่งคำนวณจนถึงวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ครบถ้วนโดยพลันให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 ก.ค. 2566

ทั้งนี้อาศัยเหตุผิดนัดของ STARK ตามข้อกำหนดสิทธิ เนื่องจากได้ผิดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ STARK239A และ STARK249A ซึ่งครบกำหนดชำระแล้วเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2566 จำนวน 18.14 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 3% ของส่วนของผู้ถือหุ้นของ STARK โดยคำนวณจากงบการเงินประจำปี 2565 ที่ STARK ได้นำส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2566 ซึ่งมีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบเป็นจำนวนประมาณ 4,403 ล้านบาท

อนึ่ง หาก STARK ไม่ชำระหนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมดภายในวันที่ 20 ก.ค. 2566 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้สิทธิทางศาลต่อไป เพื่อเป็นการคุ้มครองและรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่าน

Back to top button