จับตา ครม.ถกหารือเรื่องปรับขึ้นราคาน้ำตาลวันนี้

ประชุมครม. จับตาการเสนอเรื่องปรับขึ้นราคาน้ำตาลทราย ไปอยู่ที่ กก.ละ 21-22 บาท ส่วนก.เกษตรฯ เสนอมาตรการให้เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท


วันนี้ 14 พ.ย. 66 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)   มีนายภูมิธรรม เวชชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ เป็นประธานการประชุม แทนนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง ที่เดินทางไปภารกิจการประชุมเอเปคที่สหรัฐฯระหว่างวันที่ 12 – 17 พ.ย.2566  โดยการประชุมในวันนี้มีเรื่องที่พิจารณาหลายเรื่องที่น่าสนใจ

 

ที่ต้องจับตา คือ การเสนอปรับขึ้นราคาน้ำตาลทรายในประเทศ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารความสมดุลในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ที่คาดว่าจะอนุมัติให้ปรับขึ้นราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงานอีกกิโลกรัม (กก.) ละ 2 บาท จากปัจจุบันอยู่ที่ กก.ละ 19-20 บาท ไปอยู่ที่ กก.ละ 21-22 บาท และปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำตาลทราย จากปัจจุบันอยู่ที่ กก.ละ 24-25 บาท ไปอยู่ที่ กก.ละ 26-27 บาท

 

นอกจากนี้ ยังมีวาระการประชุมเพื่อพิจารณาที่น่าสนใจ

– กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอมาตรการให้เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ภายใต้โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 วงเงิน 56,000 ล้านบาท โดยจะให้เงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทกับเกษตรกร ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 20,000 บาท ตามที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ได้ผ่านความเห็นชอบไปแล้ว

– กระทรวงแรงงาน เสนอมาตรการเยียวยาแรงงานไทยในอิสราเอลที่เดินทางกลับประเทศ เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบ เพิ่มเติมอีกรายละ 50,000 บาท จากเดิม 15,000 บาท และมาตรการพักหนี้ พักต้น พักดอก ในการชำระหนี้ขณะกู้ยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายไปทำงานในอิสราเอล เป็นวงเงินไม่เกิน 150,000 บาท ระยะเวลา 3 ปี

– คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ. 2566-2570 ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558

 

ส่วนวาระเพื่อทราบ ได้แก่

– กระทรวงพลังงาน เสนอของบประมาณและแผนการดำเนินงานประจำปี 2567 ขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย

– กระทรวงการต่างประเทศ เสนอผลการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ 18

– กระทรวงคมนาคม เสนอรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของสถาบันการบินพลเรือนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

– กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอรายงานผลดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยประจำปี 2565

– กระทรวงสาธารณสุข เสนอขอขยายเวลาการดำเนินการจัดทำกฎหมายลำดับรองที่ออกตาม พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542

– กระทรวงแรงงาน เสนอขอขยายระยะเวลาการดำเนินการจัดทำกฎหมายลำดับรองที่ออกตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553

– กระทรวงมหาดไทย เสนอขอขยายระยะเวลาในการออกกฎหรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา 22 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ.2562 (พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

– สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เสนอร่างกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันอุดมศึกษา

– คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอข้อเสนอแนะกรณีสายการบินปฏิบัติต่อคนพิการไม่เหมาะสม

– ที่ประชุมวุฒิสภา เสนอรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง การวิจัยทางคลินิกและการจัดการข้อมูลการใช้สมุนไพรในคน ของคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตรกรรม

 

Back to top button