สรุปหุ้นผู้บริหารดอดซื้อ-แอบทิ้ง ประจำวันที่ 25 ธ.ค.58

สรุปหุ้นผู้บริหารดอดซื้อ-แอบทิ้ง ประจำวันที่ 25 ธ.ค.58


ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร วิธีการได้มา/จำหน่าย ประเภทหลักทรัพย์ วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา หมายเหตุ
SAM จินตนา  ลีลาชัยเจริญภัณฑ์ ขาย หุ้นสามัญ 25/12/2558 22/12/2558 33,000,000 0.9  
ERW เพชร  ไกรนุกูล ขาย หุ้นสามัญ 25/12/2558 23/12/2558 700,000 4.35  
MAJOR วีรวัฒน์  องค์วาสิฏฐ์ ขาย หุ้นสามัญ 24/12/2558 22/12/2558 200,000 32.75  
MAJOR วีรวัฒน์  องค์วาสิฏฐ์ ขาย หุ้นสามัญ 24/12/2558 23/12/2558 113,400 32.28  
ERW อภิชาญ  มาไพศาลสิน ขาย หุ้นสามัญ 25/12/2558 23/12/2558 100,000 4.36  
MAJOR วีรวัฒน์  องค์วาสิฏฐ์ ขาย หุ้นสามัญ 24/12/2558 24/12/2558 42,600 32.5  
SE-ED วิบูลย์ศักดิ์  อุดมวนิช ขาย หุ้นสามัญ 25/12/2558 24/12/2558 30,000 5.25  
SAM ธงชัย  ลีกาญจนากร ซื้อ หุ้นสามัญ 25/12/2558 22/12/2558 33,000,000 0.9  
BA ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถ ซื้อ หุ้นสามัญ 25/12/2558 24/12/2558 1,280,000 22.83  
TVO วิชิต  วิทยฐานกรณ์ ซื้อ หุ้นสามัญ 25/12/2558 23/12/2558 464,100 23.49  
DCORP ภัทรศักดิ์  โอสถานุเคราะห์ ซื้อ หุ้นสามัญ 25/12/2558 24/12/2558 100,000 8.73  
PTG พิทักษ์  รัชกิจประการ ซื้อ หุ้นสามัญ 25/12/2558 24/12/2558 67,300 12.3  
TU ธีรพงศ์  จันศิริ ซื้อ หุ้นสามัญ 25/12/2558 23/12/2558 50,000 16.6  
FIRE ประชา  พร้อมพรชัย ซื้อ หุ้นสามัญ 25/12/2558 23/12/2558 39,900 2.03  
BLAND อนันต์  กาญจนพาสน์ ซื้อ หุ้นสามัญ 25/12/2558 24/12/2558 30,000 1.39  
GFPT สุจิน  ศิริมงคลเกษม ซื้อ หุ้นสามัญ 25/12/2558 22/12/2558 20,000 9.6  
FIRE ประชา  พร้อมพรชัย ซื้อ หุ้นสามัญ 25/12/2558 22/12/2558 19,400 2.02  
TSR ไพฑูรย์  หอมจันทร์ ซื้อ หุ้นสามัญ 25/12/2558 22/12/2558 10,000 6.45  
EPCO ยุทธ  ชินสุภัคกุล ซื้อ หุ้นสามัญ 25/12/2558 24/12/2558 10,000 5.5  
UAC กิตติ  ชีวะเกตุ ซื้อ หุ้นสามัญ 25/12/2558 24/12/2558 6,000 5.47  
TCOAT เลิศชัย  เจริญอาภรณ์วัฒนา ซื้อ หุ้นสามัญ 25/12/2558 23/12/2558 4,700 18.97  
BH ชัย  โสภณพนิช ซื้อ หุ้นสามัญ 25/12/2558 24/12/2558 3,000 198.83  
UAC กิตติ  ชีวะเกตุ ซื้อ หุ้นสามัญ 25/12/2558 23/12/2558 2,000 5.48  
SAM ธงชัย  ลีกาญจนากร ซื้อ หุ้นสามัญ 25/12/2558 22/12/2558 1,000 0.89  
TSC สิริณา  พัฒนะเมลือง รับโอน หุ้นสามัญ 25/12/2558 23/12/2558 2,295,050 0 รับโอนจาก คุณอรสา พัฒนะเมลือง
PTTGC ประเสริฐ  บุญสัมพันธ์ รับโอน หุ้นสามัญ 25/12/2558 23/12/2558 271,142 0
PTT ประเสริฐ  บุญสัมพันธ์ รับโอน หุ้นสามัญ 25/12/2558 23/12/2558 130,800 0
EMC ชนะชัย  ลีนะบรรจง โอนออก หุ้นสามัญ 25/12/2558 25/12/2558 800,000,000 0 โอนให้ นายชินชัย ลีนะบรรจง (บุตร) น.ส.ชินศรี ลีนะบรรจง (บุตร) น.ส.ชินรี ลีนะบรรจง (บุตร)
EMC ชนะชัย  ลีนะบรรจง โอนออก ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 25/12/2558 25/12/2558 328,000,000 0 โอนให้ นายชินชัย ลีนะบรรจง (บุตร) น.ส.ชินศรี ลีนะบรรจง (บุตร) น.ส.ชินรี ลีนะบรรจง (บุตร)
CBG ณัฐชไม  ถนอมบูรณ์เจริญ โอนออก หุ้นสามัญ 25/12/2558 22/12/2558 15,000,000 0 โอนให้ น.ส.ณัฐชนก วงศ์สวัสดิ์ (บุตร)
CBG ณัฐชไม  ถนอมบูรณ์เจริญ โอนออก หุ้นสามัญ 25/12/2558 22/12/2558 15,000,000 0 โอนให้ น.ส.กิตติมา วงศ์สวัสดิ์ (บุตร)
SMT พูนพรรณ  ไชยกุล โอนออก หุ้นสามัญ 25/12/2558 23/12/2558 1,552,500 0 โอนให้นายนัทธ์พงศ์ ไชยกุล (บุตร) ทำรายการโโยนายสมนึก ไชยกุล (คู่สมรส)
SMT สมนึก  ไชยกุล โอนออก หุ้นสามัญ 25/12/2558 23/12/2558 1,552,500 0 โอนให้นายนัทธ์พงศ์ ไชยกุล (บุตร)
PTTGC ประเสริฐ  บุญสัมพันธ์ โอนออก หุ้นสามัญ 25/12/2558 23/12/2558 271,142 0 โอนให้คุณอัมพร บุญสัมพันธ์ (คู่สมรส)
PTT ประเสริฐ  บุญสัมพันธ์ โอนออก หุ้นสามัญ 25/12/2558 23/12/2558 130,800 0 โอนให้ นางอัมพร บุญสัมพันธ์ (คู่สมรส)

Back to top button