‘สิริฮับ’ ทางเลือก (ใหม่) การลงทุน.!?

ถือเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.ในการระดมทุนแบบดิจิทัลด้วยการเสนอขายโทเคนดิจิทัลให้กับประชาชนครั้งแรก


ถือเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในการระดมทุนแบบดิจิทัลด้วยการเสนอขายโทเคนดิจิทัลให้กับประชาชนครั้งแรก (Initial Coin Offering) หรือ ICO  นั่นคือ โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ (SiriHub Investment Token)  เป็นโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนที่อ้างอิงหรือมีกระแสรายรับจากอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate-Backed ICO) ภายใต้ พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 และการกำกับดูแลของ ก.ล.ต.เอง

โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน “สิริฮับ” เป็นการนำกระแสรายรับที่ได้จากค่าเช่าและรายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการกลุ่มอาคารสำนักงานสิริ แคมปัส มาแปลงเป็นโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment Token) โดยนักลงทุนจะได้รับผลประโยชน์ ตามที่ถูกระบุไว้บนแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและหนังสือชี้ชวน และให้สิทธิแก่ผู้ถือผ่านสัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract)

โดยมี “บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด” ในเครือของบริษัท  เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ XPG เป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลในประเทศไทย (ICO Portal)

สำหรับผู้ออกโทเคนดิจิทัลคือ “บริษัท เอสพีวี 77 จำกัด” มูลค่าการระดมทุน 2,400 ล้านบาท มีให้เลือกลงทุน 2 กลุ่ม คือ สิริฮับ A (SiriHubA) จำนวน 1,600 ล้านบาทและสิริฮับ B (SiriHubB) จำนวน 800 ล้านบาท  เงินที่ได้จากการระดมทุนนำไปลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งกระแสรายรับจากกลุ่มอาคารสำนักงานสิริ แคมปัส และหุ้น 100% ของบริษัท สิริพัฒน์ โฟร์ จำกัด ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในกลุ่มอาคารสำนักงานสิริ แคมปัส  ปัจจุบันมีบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI เป็นผู้เช่า (สัญญาเช่าระยะเวลา 12 ปี)

มีการจัดสรรส่วนแบ่งรายได้ที่ได้รับจากค่าเช่าฯ หลังหักค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัล เป็นรายไตรมาสตลอดอายุโครงการ 4 ปี มีข้อกำหนดภายใน 12 เดือนก่อนสิ้นสุดอายุโครงการ “บริษัท เอสพีวี 77 จำกัด” จะจัดให้มีกระบวนการในการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ โดยผู้ลงทุนจะได้ส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สิน เมื่อสิ้นสุดโครงการ (หลังหักค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขาย ฯลฯ)

กำหนดเปิดขายตั้งแต่ 21 ก.ย.-4 ต.ค . 2564  ราคาจองซื้อ 10 บาทต่อ 1 โทเคน มูลค่าการจองซื้อขั้นต่ำ 10 บาท ต่อครั้ง มีจำนวนจำกัดเพียง 240 ล้านโทเคนเท่านั้น นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนได้ทั้ง 2 กลุ่ม ผู้ลงทุนรายย่อยกำหนดมูลค่าจองซื้อรายละไม่เกิน 300,000 บาท ส่วนผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนสถาบัน นิติบุคคลร่วมลงทุนและกิจการเงินร่วมลงทุน ไม่จำกัดมูลค่าจองซื้อ การจัดสรรโทเคนดิจิทัลตามลำดับการชำระเงิน (First Come, First Served) จนกว่าโทเคนจะหมด และจองซื้อผ่านแอปพลิเคชัน XSpring เท่านั้น

ในเชิงการลงทุน “สินทรัพย์ดิจิทัล” อาจเป็น “โอกาส” สำหรับเมกะเทรนด์การลงทุนในรูปแบบการลงทุนใหม่ ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเชื่อมโลกตลาดทุน โดยหลักการทั่วไป การลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงมาก แต่มีความเสี่ยงสูงมากด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะ “ความเสี่ยงเรื่องผลตอบแทน” ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือถือครองสินทรัพย์ดิจิทัล เนื่องจากราคาสินทรัพย์ดิจิทัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว..!!

โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ (SiriHub Investment Token) ถือเป็น “โอกาสหรือทางเลือกใหม่” ของการลงทุนรูปแบบใหม่ ทั้งนักลงทุนในตลาดทุนและตลาดเงิน หรือประชาชนทั่วไปในการแสวงหาผลตอบแทนและกำไร ยุค New Normal เช่นนี้ แต่ไม่วายที่อาจต้องเผื่อความเสี่ยงเอาไว้กันสักนิดว่า “ไม่มีการลงทุนใดที่ไร้ความเสี่ยง” นั่นเอง..!!

Back to top button