SCI หวนคืนชีวิต

กกพ. ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) จำนวน 43 บริษัท


คุณค่าบริษัท

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) จำนวน 43 บริษัท ทั้งนี้กำหนดลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภายใน 120 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก หรือภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ทั้งนี้ ผลปรากฏว่า บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน) หรือ SCI ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 4 โครงการ กำลังการผลิตรวม 11 เมกะวัตต์ ซึ่งทางผู้บริหารมั่นใจว่าจะสามารถเดินหน้าโครงการร่วมกับเครือข่ายเกษตรกร และจัดหาวัตถุดิบที่นำมาใช้สำหรับโรงไฟฟ้าชุมชนในแต่ละพื้นที่ตามแผนงานที่วางไว้

โดยถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับ SCI ในการขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงาน เพื่อเพิ่มสัดส่วนรายได้ประจำ (Recurring Income) ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่ง สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้บริษัทได้รับงานเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ มูลค่ากว่า 450 ล้านบาทมา ซึ่งส่งผลให้มีงานในมือ (Backlog) มูลค่ารวมกว่า 1,400 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีงานเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงอีกหนึ่งงานที่กำลังรอประกาศผล มั่นใจภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2564 เติบโตกว่าเดิม ส่วนในครึ่งปีหลังวางแผนเข้าร่วมประมูลงานของการไฟฟ้าฯ อีกหลายงาน

ทั้งนี้ บริษัทมีงานในมือเพื่อรองรับการรับรู้รายได้ในปีนี้ไว้แล้ว แม้จะต้องเผชิญกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 แต่บริษัทยังคงสามารถตุนงานในมือเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดีงานในปีนี้คาดว่าจะเติบโตจากปีก่อนหน้าแน่นอน

เนื่องด้วยผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 แม้ว่าจะขาดทุนสุทธิ 6.47 ล้านบาท แต่ขาดทุนลดลงหากไปดูในปี 2563 ที่ขาดทุนสุทธิ 180.64 ล้านบาท ถือว่าผลประกอบการเริ่มกลับมาดี อย่างไรก็ตามหากดูจาก (Backlog) เชื่อว่าในปี 2564 บริษัทจะสามารถเทิร์นอะราวด์ได้อย่างแน่นอน

ขณะเดียวกัน เมื่อวิเคราะห์ฐานะทางการเงินเพื่อเป็นตัวแปรในการตัดสินใจสำหรับลงทุน พบว่าฐานะทางการเงินของบริษัทยังคงดูดี เพราะบริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียน 1,966.40 ล้านบาท เมื่อนำมาเทียบกับหนี้สินหมุนเวียน 1,539.04 ล้านบาท ได้ค่า CURRENT RATIO อยู่ที่ระดับ 1.28 เท่า แสดงว่าสภาพคล่องทางการเงินดีมากพอสมควร

ส่วนปัญหาหนี้สินของบริษัทยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง เนื่องจากหนี้ส่วนใหญ่เกิดจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นจำนวน 1,082.30 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีหนี้สินรวม  1,602.84 ล้านบาท เมื่อนำมาเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น 1,434.38 ล้านบาท ได้ค่า D/E อยู่ที่ระดับ 1.12 เท่า เพราะเชื่อว่าปัญหาส่วนนี้บริษัทจะรีบดำเนินการอีกไม่ช้า เพราะเป็นหนี้ที่ไม่น่าเป็นห่วง

ดังนั้น เชื่อว่านับจากนี้ไปทาง SCI จะมีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่อง และสามารถเทิร์นอะราวด์ได้อย่างแน่นอน

….

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  1. นายศิริชัย พฤฒินารากร 115,356,300 หุ้น 15.38%
  2. นางวนิดา พฤฒินารากร 88,715,400 หุ้น 11.83%
  3. น.ส.รัศมี พฤฒินารากร 86,686,800 หุ้น 11.56%
  4. น.ส.อุนนดา พฤฒินารากร 62,810,586 หุ้น 8.37%
  5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 38,908,930 หุ้น 5.19%

รายชื่อกรรมการ

  1. นายนพพล มิลินทางกูร ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ
  2. นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ
  3. น.ส.อุนนดา พฤฒินารากร กรรมการ
  4. นายธนวัฒน์ ญาณิสรางค์กูล กรรมการ
  5. นายศิริชัย พฤฒินารากร กรรมการ

 

Back to top button