สู่โลกใหม่ธนาคารพาณิชย์ไทย

Digital Transformation ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้ FinTech ถูกนำมาใช้ในการเงินและการลงทุนให้มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย


กระบวนการนำเทคโนโลยีมาสร้างสิ่งใหม่ (Digital Transformation) เพื่อเปลี่ยนผ่านจากการดำเนินธุรกิจรูปแบบเดิมให้เหมาะกับธุรกิจยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้ FinTech (Financial Technology) หรือ “เทคโนโลยีทางการเงิน” ถูกนำมาใช้ในการเรียกขานบริษัทกลุ่มธุรกิจหรือกลุ่มผู้ประกอบการ ที่คิดค้นนวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการให้บริการด้านการเงินและการลงทุนให้มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สำหรับสถาบันการเงินอย่าง “ธนาคารพาณิชย์” มีการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ FinTech โดยเริ่มต้นจาก Traditional FinTech ด้วยการนำเทคโนโลยีมาบูรณาการการให้บริการทางการเงิน อาทิเช่น internet bank หรือ mobile banking ที่เกิดขึ้นตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ดีล่าสุดธนาคารพาณิชย์ ข้ามผ่าน Traditional FinTech ไปแล้ว และกำลังก้าวเข้าสู่ Emergent FinTech นั่นคือการคิดค้นนวัตกรรมการเงินใหม่ ด้วยการใช้เทคโนโลยี เพื่อขจัดตัวกลางทางการเงินแบบดั้งเดิม สู่ช่องทางรูปแบบการบริการสมัยใหม่หนึ่งในนั้นคือ “สินทรัพย์ดิจิทัล” ที่กำลังถูกพูดถึงในวงกว้างกันมากขึ้น

ตลอดช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ธนาคารพาณิชย์ของไทยมีการรุกเข้าสู่โลกใหม่ “ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล” โดยล่าสุดธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB ร่วมมือกับ Accenture Solutions บริษัทเทคโนโลยีระดับโลก ในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนชื่อ Arise by Infinitas ด้วยทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท เพื่อเป็นศูนย์กลางพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี เพื่อรองรับการขยายตัวของ KTB ในอนาคต

โดย Arise by Infinitas มีเป้าหมายดำเนินธุรกิจด้วยแนวทาง FinTech (Financial Technology) เพื่อให้ขับเคลื่อนองค์กรสู่การรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้ง “นวัตกรรมทางการเงิน” และ “การพัฒนาบุคลากร” เพื่อทำให้ KTB เปลี่ยนผ่านกระบวนการปฏิบัติงานเป็นดิจิทัล (Digitization) และนำระบบ Cloud Computing มาเป็นศูนย์กลางได้เร็วยิ่งขึ้น

ขณะที่ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK  มีการใช้ Beacon Venture Capital (Beacon VC) บริษัทร่วมทุนกสิกรไทย เข้าลงทุนในบริษัท คริปโตมายด์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัดเพื่อให้ Beacon VC เข้ามาศึกษาธุรกิจและต่อยอด “สินทรัพย์ดิจิทัล” เริ่มตั้งแต่ “ธุรกิจให้คำปรึกษาการลงทุนโดยได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.แล้ว เพื่อให้ KBANK เป็น ICO Portal ผ่านแพลตฟอร์ม Kubix ต่อไป

ตามมาด้วย “ธุรกิจ Digital Asset Management” ที่อยู่ระหว่างรอการพิจารณาอนุมัติใบอนุญาตจากก.ล.ต.และ “ธุรกิจ GameFi” จะเป็นการต่อยอดธุรกิจที่ร่วมมือกับ GuildFi ในอนาคตด้วยเช่นกัน

สำหรับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB ที่อยู่ระหว่างกระบวนการปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่ เพื่อนำไปสู่ยานแม่ SCBX ในปีหน้า แต่ระหว่างนี้ SCB ใช้บริษัทลูกคือ SCB 10X ดำเนินการการออกแบบสำนักงานใหญ่ (HQ) ที่จะเข้าไปใช้พื้นที่ใน Metaverse ของ The Sandbox

หากแล้วเสร็จตามเป้าหมายปี 2565 สิ่งที่ตามมาคือ HQ ใน The Sandbox จะถูกนำไปใช้หลากหลายรูปแบบ ทั้งจัดงาน Event ต่าง ๆ ที่ผู้รับชมหรือฟังจะสามารถสร้าง Avatar ขึ้นมาเพื่อร่วมงานได้หรือการตั้งสาขาธนาคารในโลกเสมือน เพื่อให้บริการธุรกรรมต่าง ๆ ตลอดจนการเปิด NFT Marketplace (ตลาดแหล่งซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล) ของศิลปินได้อีกเช่นกัน

และนี่..เป็นเพียงจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนผ่านสู่โลกใหม่ “ธนาคารพาณิชย์ไทย” เท่านั้นเอง..!!

Back to top button