สังคมข่าวหุ้น

STARK เลื่อนชี้แจง บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น แจ้ง ตลท.ว่า บริษัทดำเนินการแก้ไขกำหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เป็นวันที่ 30 พ.ค. 2566


STARK เลื่อนชี้แจง บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น แจ้ง ตลท.ว่า บริษัทดำเนินการแก้ไขกำหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เป็นวันที่ 30 พ.ค. 2566 จากเดิมวันที่ 2 มิ.ย. 2566 เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าของการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (Special Audit) ของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในวันที่ 31 พ.ค. 2566 และล่าสุด “วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ” ผู้บริหารสตาร์ค ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการของ TOA แล้ว

เซ็นซื้อขายไฟฟ้า จรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA) พร้อมด้วย นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) และ มร.จาง โหย่ว กั้น คณะกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการทั่วไปโรงงาน ปริ๊งซ์ เฉิงซาน ไทร์ (ประเทศไทย) ร่วมลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) เฟสที่ 2 ขนาดกำลังผลิต 4.80 เมกะวัตต์ หลังจากการติดตั้ง Solar Rooftop ในเฟสแรก ที่กำลังผลิตไฟฟ้า 19.44 เมกะวัตต์ ได้ดำเนินการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) เป็นที่เรียบร้อยแล้วในเดือนนี้

BGRIM ซื้อโรงไฟฟ้าเกาหลีใต้ แจ้ง ตลท.ว่า บริษัทย่อย B.Grimm Power Korea Limited ได้เข้าถือหุ้นใน Saemangeum Sebit Power Co., Ltd. เพื่อลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กำลังการผลิตติดตั้ง 98.99 เมกะวัตต์ในสาธารณรัฐเกาหลี โดยบริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญ 624,100 หุ้น จาก KB Sprott Solar Power No. 1 Co., Ltd. และเข้าซื้อหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียง 725,700 หุ้น จาก Hyundai E&C Co., Ltd. รวมถึงบริษัทได้จองหุ้นสามัญที่ออกใหม่ 187,350 หุ้นของ Saemangeum Sebit Power ทำให้ B.Grimm Power Korea ถือหุ้นในสัดส่วน 21.27%  ของหุ้นสามัญทั้งหมด และมีสิทธิได้รับเงินปันผล 33.85% ใน Saemangeum Sebit Power

Q1 กำไรลด แมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจดทะเบียน (บจ.) จำนวน 786 บริษัท คิดเป็น 99.5% จากทั้งหมด 790 บริษัท (รวม SET และ mai ที่มีกำหนดส่งงบการเงิน ณ สิ้นงวด 31 มีนาคม 2566 และไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน) นำส่งผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/2566 พบว่ามี บจ. รายงานกำไรสุทธิ 590 บริษัท คิดเป็น 74.7% มีกำไรสุทธิ 261,116 ล้านบาท ลดลง 6.2% สำหรับฐานะการเงินของกิจการ ณ 31 มีนาคม 2566 บจ.ไทยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน หรือ D/E ratio (ไม่รวมอุตสาหกรรมการเงิน) อยู่ที่ระดับ 1.52 เท่า ลดลงจาก 1.58 เท่า

POLAR รวบพาร์ และลดพาร์แก้ปัญหาส่วนต่ำมูลค่าหุ้น และ ลดขาดทุนสะสม ล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ โดยการรวมมูลค่าหุ้นจากเดิมที่มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 30 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 225 บาท หรือเท่ากับอัตราส่วน 7.5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ทำให้จำนวนหุ้นเปลี่ยนแปลงลดลงจากเดิมจำนวน 33,193,544,385 หุ้น เป็น 4,425,805,918 หุ้น จากนั้นให้ลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ จากหุ้นละ 225 บาท เป็นหุ้นละ 0.75 บาท ทำให้ทุนจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง จากเดิม 995,806,331,550 บาท เป็น 3,319,354,438.50 บาท โดยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ยังคงเท่าเดิมที่ 4,425,805,918 หุ้น ทั้งนี้ เพื่อชดเชยส่วนต่ำมูลค่าหุ้น 988,902,474,519 บาท และลดขาดทุนสะสม จาก 3,833,594,997 บาท เหลือ 249,092,405 บาท

Back to top button