สังคมข่าวหุ้น

บริษัท กันกุล วัน เอ็นเนอร์ยี 9 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ GUNKUL ถือหุ้นทางตรงในสัดส่วน 100% ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ.


บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) เผยเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 บริษัท กันกุล วัน เอ็นเนอร์ยี 9 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงในสัดส่วน 100% ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) เพิ่มเติมจำนวน 1 โครงการ สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar farms) เป็นระยะเวลา 25 ปี มีขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาทั้งหมด 31.0 เมกะวัตต์ มีอัตรารับซื้อไฟฟ้า FiT อยู่ที่ 2.1679 บาทต่อหน่วย

ดารบุษป์ ปภาพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.อีสท์สปริง ระบุ บลจ.อีสท์สปริง ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเพื่อเปลี่ยนชื่อกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการ จำนวน 135 กองทุน เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อบริษัทจัดการและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยในส่วนของชื่อกองทุนรวมกำหนดให้ใช้ภาษาไทย อีสท์สปริง ภาษาอังกฤษ EASTSPRING และชื่อย่อของกองทุนขึ้นต้นด้วย ES โดยนโยบายการลงทุนของกองทุนยังคงเหมือนเดิม ซึ่งไม่มีผลกระทบกับการลงทุนแต่อย่างใด โดยจะเริ่มใช้ชื่อใหม่ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

HENG หรือ บมจ.เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2567 จำนวน 2 ชุด อายุ 1 ปี 6 เดือน และอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.25% และ 5.50% ตามลำดับ เสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบัน และ/หรือ นักลงทุนรายใหญ่ เพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ งานนี้ วิชัย ศุภสาธิตกุล ผู้บริหารคนเก่ง HENG มั่นใจหุ้นกู้ชุดนี้ จะได้รับความสนใจจากนักลงทุน และจะช่วยสนับสนุนการเติบโตของ HENG ที่ต้องการขยายฐานลูกค้าสินเชื่อไปยังกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งจะช่วยผลักดันพอร์ตสินเชื่อปีนี้ขยายตัวตามแผนอย่างแน่นอน

วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหาร บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) มั่นใจในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2567 บริษัทฯ เริ่มส่งมอบยางธรรมชาติภายใต้ข้อกำหนด EUDR แก่ลูกค้าที่สั่งซื้อเข้ามาในเดือนพฤษภาคม 2567 ซึ่งยางมีพิกัด (GPS) ของบริษัทฯ ได้ราคาขายสูงกว่ายางทั่วไป โดยเป็นลูกค้าจากหลายสัญชาติ ทั้งยุโรป เกาหลี จีนและประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียที่มีความต้องการใช้ยาง EUDR เพื่อนำไปแปรรูปเป็นสินค้าส่งออกไปยังกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป หลังจากที่สหภาพยุโรปเตรียมบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสินค้าปลอดการตัดไม้ทำลายป่า หรือ EU Deforestation Regulation (EUDR) ซึ่งจะเริ่มภายในสิ้นปี 2567 มีผลให้การส่งออกยางธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากยางธรรมชาติไปยังทวีปยุโรป ต้องผ่านการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) แหล่งที่มาของผลผลิต เพื่อแสดงว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการตัดไม้ทำลายป่าและไม่ได้อยู่ในพื้นที่บุกรุกป่า

ธีระชัย พงศ์พนางาม กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ (SAV) ระบุ ไตรมาส 1 ที่ผ่านมา ธุรกิจวิทยุการบินของบริษัทฯ มีการขยายตัวที่ดี จากจำนวนเที่ยวบินที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งจากเที่ยวบินที่ขึ้นและลงที่ประเทศกัมพูชา โดยข้อมูลจากกระทรวงท่องเที่ยวของกัมพูชา รายงานจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็น 1.6 ล้านคน และ จำนวนเที่ยวบินจากต่างประเทศในไตรมาส 1 ปีนี้เพิ่มขึ้นกว่า 20% จากไตรมาส 4 ปีก่อน นอกจากนี้ SAV ยังได้รับประโยชน์จากการขยายตัวของการท่องเที่ยวไทย และ เวียดนาม โดยจำนวนเที่ยวบินที่บินผ่านน่านฟ้ากัมพูชา (Overflight) เพิ่มขึ้นมากเช่นกัน โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของไทย ระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-14 เม.ย. 2567 มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาประเทศไทยแล้วกว่า 10 ล้านคน

เกียรติก้อง ว่องไวยากร

Back to top button