บลจ.บัวหลวง ออกกองตราสารหนี้ตปท. 6 เดือนชูผลตอบแทน 1.50% ต่อปีเสนอขาย 8-14 ก.พ.

บลจ.บัวหลวง ออกกองตราสารหนี้ตปท. 6 เดือน ชูผลตอบแทน 1.50% ต่อปีเสนอขาย 8-14 ก.พ.

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง หรือ บล.บัวหลวง ระบุว่า บริษัทออกกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 5/17 (BP5/17) โดยเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่  8-14 ก.พ.60 โดยกองทุน BP 5/17 อายุประมาณ 6 เดือน ประมาณการผลตอบแทน 1.50% ต่อปี ขนาดโครงการ 5,000 ล้านบาท

สำหรับกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 5/17  เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และหรือเงินฝากต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และหรือภาคเอกชน ในระดับ Investment grade

ทั้งนี้ กองทุนดังกล่าว เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ โดยเลือกลงทุนในตราสารหนี้ของกิจการที่มีความมั่นคง และมีศักยภาพในการให้ผลตอบแทนที่ดี อย่างไรก็ตาม เงินลงทุนที่จะนำมาลงทุนในกองทุนนี้ ควรเป็นเงินส่วนที่สามารถลงทุนได้ตามอายุกองทุน ลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท ที่ราคาเสนอขาย 10 บาทต่อหน่วยลงทุน