MTLS เสนอขายหุ้นกู้ 2 ชุด 3.5 พันลบ. รายใหญ่จองซื้อ 28-30 ส.ค.

MTLS เสนอขายหุ้นกู้ 2 ชุด 3.5 พันลบ. รายใหญ่จองซื้อ 28-30 ส.ค.นี้ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน-รองรับการขยายธุรกิจ

บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ MTLS เปิดเผยว่า บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เสนอขาย 2 ชุดมีจำนวนไม่เกิน 3.5 พันล้านบาท

สำหรับหุ้นกุ้ชุดที่ 1 เสนอขายมูลค่าไม่เกิน 2.5 พันล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.60 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

ส่วนชุดที่ 2 เสนอขายมูลค่าไม่เกิน 2,000 ล้านบาท อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.00 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาจองซื้อในวันที่ 28-30 ส.ค.นี้ ผ่านธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ทั้งนี้บริษัทมีวัตถุประสงค์การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือ รองรับการขยายธุรกิจของบริษัท

ขระที่อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้อยู่ที่ BBB แนวโน้มอันดับเครดิต Stable  โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 60

คำค้น