KTAM ขายกองทุน KT25/75 ถึง 11 ต.ค.

KTAM ขายกองทุนเปิดผสมหุ้น-ตราสารหนี้ KT25/75 วันนี้ 4-11 ต.ค.นี้

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ บลจ.กรุงไทย (KTAM) เปิดเผยว่า บริษัทจะเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75 (KT25/75)  โดยเสนอขายครั้งแรก (IPO) ในวันที่ 4-11 ต.ค.60

โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นไม่เกิน 25% ส่วนที่เหลือลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เสนอขายทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก ตราสารทางการเงิน ที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยง

ทั้งนี้กองทุน KT25/75  มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้  เงินฝาก ช่วยรักษาระดับความสม่ำเสมอของผลตอบแทน โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดี และเพิ่มศักยภาพการเติบโตของผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นสูงสุดไม่เกิน 25%  โดยไม่มีข้อจำกัดถึงขนาดและประเภทหุ้นที่สามารถลงทุนได้ มุ่งเน้นเป้าหมายการสร้างผลตอบแทนรวมที่ดี

สำหรับกลยุทธ์การลงทุนนั้นมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active management ) มีความยืดหยุ่นในการจัดสรรการลงทุนระหว่างตราสารหนี้ และตราสารทุน  มีการผสมผสาน Top-Down ในการปรับสัดส่วนการลงทุน และ Bottom up ในการคัดสรรหลักทรัพย์คุณภาพดี และมีโอกาสรับรายได้สม่ำเสมอจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

โดยกองทุนนี้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการโอกาสในการรับผลตอบแทนที่ดี และสามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน และสามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป เงินลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท ผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ

ขณะที่แนวโน้มเศรษฐกิจในปีหน้ายังจะขยายตัวต่อเนื่อง การลงทุนภาครัฐมีเม็ดเงินเบิกจ่ายเริ่มเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ หลังจากมีการทยอยประมูลโครงการลงทุนขนาดใหญ่หลายโครงการในปีที่ผ่านมาและปีนี้ นักท่องเที่ยวจีนเริ่มเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และปลายปีหน้าอาจจะมีการเลือกตั้ง ซึ่งจะส่งผลให้บรรยากาศการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชนฟื้นตัวตามไปด้วย โดยคาดว่าในปี 61 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ประมาณ 1,758  จุด

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการลงทุน มีมติจ่ายเงินปันผลกองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว (KTLF) ครั้งที่ 2/2560 ในอัตรา 0.55 บาทต่อหน่วย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีวันที่ 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60  ผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 25 ก.ย.60 ปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 5 ต.ค.60  และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 ต.ค.60 เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีไม่ต่ำกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน