KH Academy ผนึก 3 บลจ.เปิดหลักสูตร “Prep for Fund Manager” ปั้นเยาวชนสู่ผู้จัดการกองทุน

KH Academy ผนึก “กรุงไทย-ไทยพาณิชย์-เมธา” ร่วมเป็นทีมวิทยากร พร้อมแชร์ประสบการณ์และความรู้ ในหลักสูตร “Prep for Fund Manager” รุ่นที่ 1 บ่มเพาะเยาวชนสู่อาชีพผู้จัดการกองทุน


นายบูรพา สงวนวงศ์ ผู้บริหาร KH Academy เปิดเผยว่า ศูนย์การเรียนรู้ KH Academy จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือกับองค์กรเอกชนผู้สนับสนุน ประกอบด้วย บริษัท บี.กริม พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM, บริษัท ไพร์มสตรีท แอดไวเซอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PSG, บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB และ บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) หรือ GABLE โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมบุคลากรในวิชาชีพด้านการเงินและการลงทุน

โดย KH Academy เปิดโครงการ “KH Preps” ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเยาวชนในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 2-4 จากมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นบุคลากรในวิชาชีพด้านการเงินการลงทุน ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เปิดอบรมหลักสูตรแรก คือ Prep for Financial Advisor หลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน รุ่นที่ 1 และหลักสูตรที่สอง คือ Prep for Investment Analyst หลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ รุ่นที่ 1 โดยทั้ง 2 หลักสูตร ได้รับการตอบรับจากนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมฝึกอบรมกันเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ ล่าสุด KH Academy เปิดอบรมหลักสูตรที่ 3  Prep for Fund Manager หลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพผู้จัดการกองทุน รุ่นที่ 1 โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด หรือ SCBAM และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมธา จำกัด หรือ Metha มาเป็นคณะวิทยากรผู้ฝึกอบรมให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมหลักสูตรนี้ ซึ่งในการฝึกอบรมครั้งนี้เปิดรับนิสิตนักศึกษาจำนวน 40 คนเท่านั้น และได้เริ่มอบรมเแล้วในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 โดยหลักสูตรดังกล่าวได้รับเกียรติจากนางชวินดา หาญรัตนกูล นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เป็นผู้ลงนามรับรองในประกาศนียบัตรจบหลักสูตร

“หลักสูตร Prep for Fund Manager ได้รับความร่วมมือจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมธา จำกัด มาร่วมเป็นทีมวิทยากร พร้อมแชร์ประสบการณ์และความรู้ เพื่อให้นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมหลักสูตรนี้ได้มีโอกาสเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะ และสัมผัสขั้นตอนการปฏิบัติงานในสายวิชาชีพผู้จัดการกองทุนจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ซึ่งสามารถนำเอาองค์ความรู้และประสบการณ์ไปพัฒนาต่อยอดสำหรับการประกอบวิชาชีพได้ในอนาคต ทั้งนี้ ปัจจุบันหลักสูตร Prep for Financial Advisor เตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน รุ่นที่ 1 ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกที่ KH Academy เปิดอบรมนั้นได้ปิดหลักสูตรการเรียนการสอนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคาดว่าหลักสูตร Prep for Financial Advisor รุ่นที่ 2 จะเปิดรับสมัครในช่วงเดือนสิงหาคม 2567 นี้ สำหรับน้องๆ ที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางแอปพลิเคชัน KH Academy” นายบูรพา กล่าวทิ้งท้าย

 

Back to top button