“ทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษา” ขายหุ้น JSP จำนวน 11.429% เหลือถือ 17.575%

"ทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษา" ผู้ถือหุ้นอันดับ 1 ขายหุ้น JSP จำนวน 11.429% เหลือถือ 17.575% ฟาก "ลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล" เข้าเก็บ 9.048%

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 มี.ค.ที่ผ่านมา นายทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษา ทำการจำหน่ายหลักทรัพย์ บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ JSP จำนวน 11.429% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลมีจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 17.575% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ขณะที่ในวันเดียวกัน นายลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ JSP จำนวน 9.048% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลมีจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 9.048% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

โครงสร้างผู้ถือหุ้นอันดับ 1-5 มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษา 1,217,602,300 28.99
2. นายบุญยง สวาทยานนท์ 475,591,300 11.32
3. นายยงศีล รุ่งชีวา 153,907,100 3.66
4. นายพงศ์ศักดิ์ สวาทยานนท์ 124,300,000 2.96
5. นายเกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา 122,500,000 2.92

คำค้น