เซียนหุ้นพันล้าน “ทวีฉัตร จุฬางกูร” สาดหุ้นทิ้ง 2 ตัวรวด

เซียนหุ้นพันล้าน "ทวีฉัตร จุฬางกูร" ทิ้งหุ้น 2 ตัวรวด โดยภายหลังการจำหน่ายหุ้น "ทวีฉัตร จุฬางกูร" จะถือหุ้น TVT รวม 3.99% ส่วน HOTPOT ถือรวม 9.95%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่าเมื่อวันที่ 30 มี.ค.ที่ผ่านมา นายทวีฉัตร จุฬางกูร จำหน่ายหลักทรัพย์บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TVT จำนวน 2.26% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลมีจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น  3.99% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับ 1-5

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นางภัทรภร วรรณภิญโญ 193,069,000 24.13
2. นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ 142,137,700 17.77
3. นายณฐกฤต วรรณภิญโญ 90,145,600 11.27
4. นายทวีฉัตร จุฬางกูร 50,000,000 6.25
5. น.ส.ณภัทร วรรณภิญโญ 46,530,800 5.82

ที่มา : ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13/03/2561 

นอกจากนั้นในวันเดียวกันนายทวีฉัตร ยังได้จำหน่ายหลักทรัพย์บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน) หรือ HOTPOT จำนวน 0.34% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลมีจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น  9.95% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับ 1-5

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี 116,400,000 23.89
2. นายอภิชัย เตชะอุบล 110,085,150 22.60
3. นายทวีฉัตร จุฬางกูร 88,253,330 18.11
4. MR.KUO-CHAN TSENG 40,600,000 8.33
5. นางฉันทนา ชลสายพันธ์ 13,079,800 2.68

ที่มา : ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16/03/2561