SNP ขายหุ้น 2 บริษัทย่อยในสิงคโปร์เกลี้ยง รับเงิน 8.39 ลบ.

SNP ขายหุ้น 2 บริษัทย่อย "ภัทรา ไฟน์ ไทย คูซีน พีทีอี-เอส เค เคเทอริ่ง พีทีอี" ในสิงคโปร์หมดเกลี้ยง รับเงิน 8.39 ลบ.

บริษัท เอส แอนด์พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) หรือ SNP ระบุว่า เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 บริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบิล จำกัด (SPG) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้จำหน่ายหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ในบริษัท ภัทรา ไฟน์ ไทย คูซีน พีทีอี (Patara) และบริษัท เอส เค เคเทอริ่ง พีทีอี (SKC) ในประเทศสิงคโปร์ให้กับผู้ถือหุ้นรายเดิมของบริษัทย่อยดังกล่าวซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

โดยมีมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนในการจำหน่ายเป็นเงินทั้งสิ้น 8,393,000 บาท โดยราคาจำหน่ายเป็นราคาที่กำหนดจากความตกลงร่วมกันระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ

ทั้งนี้ การดำเนินการขายหุ้นดังกล่าว ส่งผลให้ Patara และ SKC สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เนื่องจากปัจจุบันบริษัทไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยดังกล่าวแล้ว โดยเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทต่อไป

คำค้น