AGE รับรางวัล Thailand Sustainability Investment 2018

AGE รับรางวัล Thailand Sustainability Investment 2018 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นางสาวปณิตา ควรสถาพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE รับรางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือ หุ้นยั่งยืน ภายในงาน SET Sustainability Awards 2018 จาก นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กร ที่ตระหนักและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารภายใต้หลักบรรษัทภิบาล (Environment, Social and Governance : ESG) ควบคู่ไปกับการสร้างผลตอบแทนที่ดีในทางเศรษฐกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ในระยะยาว ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คำค้น