AOT ยกเลิกห้องสูบบุหรี่สนามบินทุกแห่ง ฝ่าฝืนปรับ 5 พันบาท!

AOT ประกาศเขตปลอดบุหรี่ภายในอาคารท่าอากาศยานทุกแห่ง ฝ่าฝืนปรับ 5 พันบาท!

นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รักษาการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ.2561 ได้กำหนดให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ รวมถึงท่าอากาศยาน เป็นสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่

โดยกำหนดให้พื้นที่และบริเวณทั้งหมดทั้งภายในและภายนอกอาคารเป็นเขตปลอดบุหรี่ แต่สามารถจัดให้มีเขตสูบบุหรี่เป็นการเฉพาะได้ ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป นั้น ในส่วนของ ทอท.ซึ่งรับผิดชอบในการบริหารท่าอากาศยาน 6 แห่งได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ได้ถือปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว โดยได้ดำเนินการยกเลิกห้องสูบบุหรี่ภายในอาคารสำนักงานและอาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง รวมทั้งได้ดำเนินการเก็บอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการสูบบุหรี่ทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 3 ก.พ. 2562 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม ทอท.ได้พิจารณาจัดพื้นที่นอกอาคารเป็นเขตสูบบุหรี่เป็นการเฉพาะในพื้นที่ที่เหมาะสม ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการท่าอากาศยานสามารถสอบถามข้อมูลสถานที่ตั้งของพื้นที่สูบบุหรี่ได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ของแต่ละท่าอากาศยาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 ก.พ. 2562 ทอท.ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการท่าอากาศยานงดสูบบุหรี่ทั้งภายในและภายนอกอาคาร หรือสูบบุหรี่ในเขตสูบบุหรี่ที่ ทอท.ดำเนินการจัดไว้ ซึ่งสามารถสังเกตได้จากเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่หรือเขตสูบบุหรี่ ทั้งนี้ กฎหมายกำหนดว่า หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระว่างโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

คำค้น